عکاسان خبری در دهه 70

عکس از : آرشیو آژانس عکس ایران

شهادت شهید محمود صارمی

عکس از : آرشیو آژانس عکس ایران

نمایش پستچی، پابلو نرودا

عکس از : Reza Moattarian

نمایش اژدهای طلایی

عکس از : Reza Moattarian