|
خبری / شناسه : 60676 / تاریخ انتشار : 1395/8/15 18:09
 •  اجرای نمایش حکومت نظامى

  اجرای نمایش حکومت نظامى

 •  اجرای نمایش حکومت نظامى

  اجرای نمایش حکومت نظامى

 •  اجرای نمایش حکومت نظامى

  اجرای نمایش حکومت نظامى

 •  اجرای نمایش حکومت نظامى

  اجرای نمایش حکومت نظامى

 •  اجرای نمایش حکومت نظامى

  اجرای نمایش حکومت نظامى

 •  اجرای نمایش حکومت نظامى

  اجرای نمایش حکومت نظامى

 •  اجرای نمایش حکومت نظامى

  اجرای نمایش حکومت نظامى

 •  اجرای نمایش حکومت نظامى

  اجرای نمایش حکومت نظامى

 •  اجرای نمایش حکومت نظامى

  اجرای نمایش حکومت نظامى

 •  اجرای نمایش حکومت نظامى

  اجرای نمایش حکومت نظامى

 •  اجرای نمایش حکومت نظامى

  اجرای نمایش حکومت نظامى

 •  اجرای نمایش حکومت نظامى

  اجرای نمایش حکومت نظامى

نمایش حکومت نظامى

IIPA /اجرای نمایش حکومت نظامى به کارگردانی "تینو صالحی " درسالن استاد سمندریان  بر روی صحنه رفت ./عکس:رضا معطریان

captcha