|
خبری / شناسه : 60687 / تاریخ انتشار : 1395/8/27 14:24
 •  بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از کتاب فروشی‌های تهران

  بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از کتاب فروشی‌های تهران

 •  بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از کتاب فروشی‌های تهران

  بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از کتاب فروشی‌های تهران

 •  بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از کتاب فروشی‌های تهران

  بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از کتاب فروشی‌های تهران

 •  بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از کتاب فروشی‌های تهران

  بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از کتاب فروشی‌های تهران

 •  بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از کتاب فروشی‌های تهران

  بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از کتاب فروشی‌های تهران

 •  بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از کتاب فروشی‌های تهران

  بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از کتاب فروشی‌های تهران

 •  بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از کتاب فروشی‌های تهران

  بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از کتاب فروشی‌های تهران

 •  بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از کتاب فروشی‌های تهران

  بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از کتاب فروشی‌های تهران

 •  بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از کتاب فروشی‌های تهران

  بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از کتاب فروشی‌های تهران

 •  بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از کتاب فروشی‌های تهران

  بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از کتاب فروشی‌های تهران

 •  بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از کتاب فروشی‌های تهران

  بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از کتاب فروشی‌های تهران

 •  بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از کتاب فروشی‌های تهران

  بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از کتاب فروشی‌های تهران

 •  بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از کتاب فروشی‌های تهران

  بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از کتاب فروشی‌های تهران

 •  بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از کتاب فروشی‌های تهران

  بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از کتاب فروشی‌های تهران

 •  بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از کتاب فروشی‌های تهران

  بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از کتاب فروشی‌های تهران

 •  بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از کتاب فروشی‌های تهران

  بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از کتاب فروشی‌های تهران

 •  بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از کتاب فروشی‌های تهران

  بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از کتاب فروشی‌های تهران

حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درکتاب فروشی‌های تهران

IIPA/سید رضا صالحی امیری,وزیرفرهنگ ارشاد اسلامی در روز کتاب گردی از کتاب فروشی های تهران بازدید کردند./عکاس:ابوالفضل نسایی

captcha