|
خبری / شناسه : 60699 / تاریخ انتشار : 1395/9/6 12:07
 •  دیدار محمد جواد ظریف با وزیر خارجه ترکیه

  دیدار محمد جواد ظریف با وزیر خارجه ترکیه

 •  دیدار محمد جواد ظریف با وزیر خارجه ترکیه

  دیدار محمد جواد ظریف با وزیر خارجه ترکیه

 •  دیدار محمد جواد ظریف با وزیر خارجه ترکیه

  دیدار محمد جواد ظریف با وزیر خارجه ترکیه

 •  دیدار محمد جواد ظریف با وزیر خارجه ترکیه

  دیدار محمد جواد ظریف با وزیر خارجه ترکیه

 •  دیدار محمد جواد ظریف با وزیر خارجه ترکیه

  دیدار محمد جواد ظریف با وزیر خارجه ترکیه

 •  دیدار محمد جواد ظریف با وزیر خارجه ترکیه

  دیدار محمد جواد ظریف با وزیر خارجه ترکیه

 •  دیدار محمد جواد ظریف با وزیر خارجه ترکیه

  دیدار محمد جواد ظریف با وزیر خارجه ترکیه

 •  دیدار محمد جواد ظریف با وزیر خارجه ترکیه

  دیدار محمد جواد ظریف با وزیر خارجه ترکیه

captcha