|
خبری / شناسه : 60714 / تاریخ انتشار : 1395/9/17 16:29
 •  نمایش آبی ترین آسمانی زمین

  نمایش آبی ترین آسمانی زمین

 •  نمایش آبی ترین آسمانی زمین

  نمایش آبی ترین آسمانی زمین

 •  نمایش آبی ترین آسمانی زمین

  نمایش آبی ترین آسمانی زمین

 •  نمایش آبی ترین آسمانی زمین

  نمایش آبی ترین آسمانی زمین

 •  نمایش آبی ترین آسمانی زمین

  نمایش آبی ترین آسمانی زمین

 •  نمایش آبی ترین آسمانی زمین

  نمایش آبی ترین آسمانی زمین

 •  نمایش آبی ترین آسمانی زمین

  نمایش آبی ترین آسمانی زمین

 •  نمایش آبی ترین آسمانی زمین

  نمایش آبی ترین آسمانی زمین

 •  نمایش آبی ترین آسمانی زمین

  نمایش آبی ترین آسمانی زمین

 •  نمایش آبی ترین آسمانی زمین

  نمایش آبی ترین آسمانی زمین

نمایش آبی ترین آسمانی زمین

IIPA / نمایش آبی ترین آسمانی زمین به کارگردانی محمد قاسمی و با بازی پری  بارانی , دل آرام  ترکی, و محمد قاسمی در  پالتو اجرا تئاتر شهر به روی صحنه رفت .عکس: رضا معطریان 

captcha