|
مستند / شناسه : 60739 / تاریخ انتشار : 1395/10/4 19:50
 •  بم بعد از 13 سال

  بم بعد از 13 سال

 •  بم بعد از 13 سال

  بم بعد از 13 سال

 •  بم بعد از 13 سال

  بم بعد از 13 سال

 •  بم بعد از 13 سال

  بم بعد از 13 سال

 •  بم بعد از 13 سال

  بم بعد از 13 سال

 •  بم بعد از 13 سال

  بم بعد از 13 سال

 •  بم بعد از 13 سال

  بم بعد از 13 سال

 •  بم بعد از 13 سال

  بم بعد از 13 سال

 •  بم بعد از 13 سال

  بم بعد از 13 سال

 •  بم بعد از 13 سال

  بم بعد از 13 سال

 •  بم بعد از 13 سال

  بم بعد از 13 سال

 •  بم بعد از 13 سال

  بم بعد از 13 سال

 •  بم بعد از 13 سال

  بم بعد از 13 سال

 •  بم بعد از 13 سال

  بم بعد از 13 سال

 •  بم بعد از 13 سال

  بم بعد از 13 سال

 •  بم بعد از 13 سال

  بم بعد از 13 سال

 •  بم بعد از 13 سال

  بم بعد از 13 سال

 •  بم بعد از 13 سال

  بم بعد از 13 سال

 •  بم بعد از 13 سال

  بم بعد از 13 سال

 •  بم بعد از 13 سال

  بم بعد از 13 سال

 •  بم بعد از 13 سال

  بم بعد از 13 سال

 •  بم بعد از 13 سال

  بم بعد از 13 سال

 •  بم بعد از 13 سال

  بم بعد از 13 سال

 •  بم بعد از 13 سال

  بم بعد از 13 سال

 •  بم بعد از 13 سال

  بم بعد از 13 سال

 •  بم بعد از 13 سال

  بم بعد از 13 سال

 •  بم بعد از 13 سال

  بم بعد از 13 سال

بم بعد از 13 سال

IIPA /اینجا هر رهگذری که از کنارم میگذرد داغ بزرگی در زندگی اش تجربه کرده است .اگر چه ساختمان ها جدید شدندولی بم پس از گذشت سیزده سال از زلزله هنوز داغ بر سینه دارد ./ابوالفضل نسایی

captcha