|
خبری / شناسه : 60792 / تاریخ انتشار : 1395/11/3 19:29
 •  چهارمین روز عملیات امداد و نجات حادثه ساختمان پلاسکو

  چهارمین روز عملیات امداد و نجات حادثه ساختمان پلاسکو

 •  چهارمین روز عملیات امداد و نجات حادثه ساختمان پلاسکو

  چهارمین روز عملیات امداد و نجات حادثه ساختمان پلاسکو

 •  چهارمین روز عملیات امداد و نجات حادثه ساختمان پلاسکو

  چهارمین روز عملیات امداد و نجات حادثه ساختمان پلاسکو

 •  چهارمین روز عملیات امداد و نجات حادثه ساختمان پلاسکو

  چهارمین روز عملیات امداد و نجات حادثه ساختمان پلاسکو

 •  چهارمین روز عملیات امداد و نجات حادثه ساختمان پلاسکو

  چهارمین روز عملیات امداد و نجات حادثه ساختمان پلاسکو

 •  چهارمین روز عملیات امداد و نجات حادثه ساختمان پلاسکو

  چهارمین روز عملیات امداد و نجات حادثه ساختمان پلاسکو

 •  چهارمین روز عملیات امداد و نجات حادثه ساختمان پلاسکو

  چهارمین روز عملیات امداد و نجات حادثه ساختمان پلاسکو

 •  چهارمین روز عملیات امداد و نجات حادثه ساختمان پلاسکو

  چهارمین روز عملیات امداد و نجات حادثه ساختمان پلاسکو

 •  چهارمین روز عملیات امداد و نجات حادثه ساختمان پلاسکو

  چهارمین روز عملیات امداد و نجات حادثه ساختمان پلاسکو

 •  چهارمین روز عملیات امداد و نجات حادثه ساختمان پلاسکو

  چهارمین روز عملیات امداد و نجات حادثه ساختمان پلاسکو

 •  چهارمین روز عملیات امداد و نجات حادثه ساختمان پلاسکو

  چهارمین روز عملیات امداد و نجات حادثه ساختمان پلاسکو

 •  چهارمین روز عملیات امداد و نجات حادثه ساختمان پلاسکو

  چهارمین روز عملیات امداد و نجات حادثه ساختمان پلاسکو

 •  چهارمین روز عملیات امداد و نجات حادثه ساختمان پلاسکو

  چهارمین روز عملیات امداد و نجات حادثه ساختمان پلاسکو

 •  چهارمین روز عملیات امداد و نجات حادثه ساختمان پلاسکو

  چهارمین روز عملیات امداد و نجات حادثه ساختمان پلاسکو

چهارمین روز عملیات امداد و نجات حادثه ساختمان پلاسکو

IIPA /در چهارمین روز از عملیات امداد و نجات حادثه ریزش ساختمان  پلاسکو نیروهای آتش نشان همچنان بدنبال رسیدن به افراد گیر افتاده در زیر آوار هستند.

captcha