|
خبری / شناسه : 60793 / تاریخ انتشار : 1395/11/3 19:30
 •  عملیات امداد و نجات ساختمان پلاسکو روز چهارم -2

  عملیات امداد و نجات ساختمان پلاسکو روز چهارم -2

 •  عملیات امداد و نجات ساختمان پلاسکو روز چهارم -2

  عملیات امداد و نجات ساختمان پلاسکو روز چهارم -2

 •  عملیات امداد و نجات ساختمان پلاسکو روز چهارم -2

  عملیات امداد و نجات ساختمان پلاسکو روز چهارم -2

 •  عملیات امداد و نجات ساختمان پلاسکو روز چهارم -2

  عملیات امداد و نجات ساختمان پلاسکو روز چهارم -2

 •  عملیات امداد و نجات ساختمان پلاسکو روز چهارم -2

  عملیات امداد و نجات ساختمان پلاسکو روز چهارم -2

 •  عملیات امداد و نجات ساختمان پلاسکو روز چهارم -2

  عملیات امداد و نجات ساختمان پلاسکو روز چهارم -2

 •  عملیات امداد و نجات ساختمان پلاسکو روز چهارم -2

  عملیات امداد و نجات ساختمان پلاسکو روز چهارم -2

 •  عملیات امداد و نجات ساختمان پلاسکو روز چهارم -2

  عملیات امداد و نجات ساختمان پلاسکو روز چهارم -2

 •  عملیات امداد و نجات ساختمان پلاسکو روز چهارم -2

  عملیات امداد و نجات ساختمان پلاسکو روز چهارم -2

 •  عملیات امداد و نجات ساختمان پلاسکو روز چهارم -2

  عملیات امداد و نجات ساختمان پلاسکو روز چهارم -2

 •  عملیات امداد و نجات ساختمان پلاسکو روز چهارم -2

  عملیات امداد و نجات ساختمان پلاسکو روز چهارم -2

 •  عملیات امداد و نجات ساختمان پلاسکو روز چهارم -2

  عملیات امداد و نجات ساختمان پلاسکو روز چهارم -2

 •  عملیات امداد و نجات ساختمان پلاسکو روز چهارم -2

  عملیات امداد و نجات ساختمان پلاسکو روز چهارم -2

 •  عملیات امداد و نجات ساختمان پلاسکو روز چهارم -2

  عملیات امداد و نجات ساختمان پلاسکو روز چهارم -2

 •  عملیات امداد و نجات ساختمان پلاسکو روز چهارم -2

  عملیات امداد و نجات ساختمان پلاسکو روز چهارم -2

 •  عملیات امداد و نجات ساختمان پلاسکو روز چهارم -2

  عملیات امداد و نجات ساختمان پلاسکو روز چهارم -2

عملیات امداد و نجات ساختمان پلاسکو روز چهارم -2

IIPA /در چهارمین روز از عملیات امداد و نجات حادثه ریزش ساختمان  پلاسکو نیروهای آتش نشان همچنان بدنبال رسیدن به افراد گیر افتاده در زیر آوار هستند.

captcha