|
خبری / شناسه : 60795 / تاریخ انتشار : 1395/11/4 19:46
 •  پنجمین روز عملیات امداد و نجات حادثه ساختمان پلاسکو

  پنجمین روز عملیات امداد و نجات حادثه ساختمان پلاسکو

 •  پنجمین روز عملیات امداد و نجات حادثه ساختمان پلاسکو

  پنجمین روز عملیات امداد و نجات حادثه ساختمان پلاسکو

 •  پنجمین روز عملیات امداد و نجات حادثه ساختمان پلاسکو

  پنجمین روز عملیات امداد و نجات حادثه ساختمان پلاسکو

 •  پنجمین روز عملیات امداد و نجات حادثه ساختمان پلاسکو

  پنجمین روز عملیات امداد و نجات حادثه ساختمان پلاسکو

 •  پنجمین روز عملیات امداد و نجات حادثه ساختمان پلاسکو

  پنجمین روز عملیات امداد و نجات حادثه ساختمان پلاسکو

 •  پنجمین روز عملیات امداد و نجات حادثه ساختمان پلاسکو

  پنجمین روز عملیات امداد و نجات حادثه ساختمان پلاسکو

 •  پنجمین روز عملیات امداد و نجات حادثه ساختمان پلاسکو

  پنجمین روز عملیات امداد و نجات حادثه ساختمان پلاسکو

 •  پنجمین روز عملیات امداد و نجات حادثه ساختمان پلاسکو

  پنجمین روز عملیات امداد و نجات حادثه ساختمان پلاسکو

 •  پنجمین روز عملیات امداد و نجات حادثه ساختمان پلاسکو

  پنجمین روز عملیات امداد و نجات حادثه ساختمان پلاسکو

 •  پنجمین روز عملیات امداد و نجات حادثه ساختمان پلاسکو

  پنجمین روز عملیات امداد و نجات حادثه ساختمان پلاسکو

 •  پنجمین روز عملیات امداد و نجات حادثه ساختمان پلاسکو

  پنجمین روز عملیات امداد و نجات حادثه ساختمان پلاسکو

 •  پنجمین روز عملیات امداد و نجات حادثه ساختمان پلاسکو

  پنجمین روز عملیات امداد و نجات حادثه ساختمان پلاسکو

 •  پنجمین روز عملیات امداد و نجات حادثه ساختمان پلاسکو

  پنجمین روز عملیات امداد و نجات حادثه ساختمان پلاسکو

 •  پنجمین روز عملیات امداد و نجات حادثه ساختمان پلاسکو

  پنجمین روز عملیات امداد و نجات حادثه ساختمان پلاسکو

 •  پنجمین روز عملیات امداد و نجات حادثه ساختمان پلاسکو

  پنجمین روز عملیات امداد و نجات حادثه ساختمان پلاسکو

پنجمین روز عملیات امداد و نجات حادثه ساختمان پلاسکو

IIPA /در پنجمین روز از عملیات امداد و نجات حادثه ریزش ساختمان  پلاسکو نیروهای آتش نشان همچنان بدنبال رسیدن به افراد گیر افتاده در زیر آوار هستند.

captcha