|
مستند / شناسه : 60825 / تاریخ انتشار : 1395/11/24 10:54
 •  زندگی در بشاگرد هرمزگان

  زندگی در بشاگرد هرمزگان

 •  زندگی در بشاگرد هرمزگان

  زندگی در بشاگرد هرمزگان

 •  زندگی در بشاگرد هرمزگان

  زندگی در بشاگرد هرمزگان

 •  زندگی در بشاگرد هرمزگان

  زندگی در بشاگرد هرمزگان

 •  زندگی در بشاگرد هرمزگان

  زندگی در بشاگرد هرمزگان

 •  زندگی در بشاگرد هرمزگان

  زندگی در بشاگرد هرمزگان

 •  زندگی در بشاگرد هرمزگان

  زندگی در بشاگرد هرمزگان

 •  زندگی در بشاگرد هرمزگان

  زندگی در بشاگرد هرمزگان

 •  زندگی در بشاگرد هرمزگان

  زندگی در بشاگرد هرمزگان

 •  زندگی در بشاگرد هرمزگان

  زندگی در بشاگرد هرمزگان

 •  زندگی در بشاگرد هرمزگان

  زندگی در بشاگرد هرمزگان

 •  زندگی در بشاگرد هرمزگان

  زندگی در بشاگرد هرمزگان

 •  زندگی در بشاگرد هرمزگان

  زندگی در بشاگرد هرمزگان

 •  زندگی در بشاگرد هرمزگان

  زندگی در بشاگرد هرمزگان

 •  زندگی در بشاگرد هرمزگان

  زندگی در بشاگرد هرمزگان

 •  زندگی در بشاگرد هرمزگان

  زندگی در بشاگرد هرمزگان

 •  زندگی در بشاگرد هرمزگان

  زندگی در بشاگرد هرمزگان

 •  زندگی در بشاگرد هرمزگان

  زندگی در بشاگرد هرمزگان

 •  زندگی در بشاگرد هرمزگان

  زندگی در بشاگرد هرمزگان

 •  زندگی در بشاگرد هرمزگان

  زندگی در بشاگرد هرمزگان

 •  زندگی در بشاگرد هرمزگان

  زندگی در بشاگرد هرمزگان

 •  زندگی در بشاگرد هرمزگان

  زندگی در بشاگرد هرمزگان

 •  زندگی در بشاگرد هرمزگان

  زندگی در بشاگرد هرمزگان

 •  زندگی در بشاگرد هرمزگان

  زندگی در بشاگرد هرمزگان

 •  زندگی در بشاگرد هرمزگان

  زندگی در بشاگرد هرمزگان

 •  زندگی در بشاگرد هرمزگان

  زندگی در بشاگرد هرمزگان

زندگی درمنطقه محروم بشاگرد هرمزگان

IIPA /قبلا سالی چند بار باران می‌بارید و رودخانه‌ آب داشت. کشاورزی می‌کردیم و اصلا نیازی نداشتیم برای کار به شهر برویم ولی نزدیک 2 سال است باران نباریده و خیلی از جوان‌ها کوچ کرده‌اند. فقط ما مانده‌ایم و روستایی که آب ندارد. هر خانواده فقط می‌تواند هفته‌ای یکساعت از مخزن استفاده کند تا آب برای بقیه بماند. این وضع زمستان است، تابستان اینجا صحرای کربلا می‌شود.  ...

captcha