|
خبری / شناسه : 60842 / تاریخ انتشار : 1395/12/7 12:26
 •  بازسازی صحنه سرقت مسلحانه از صرافی

  بازسازی صحنه سرقت مسلحانه از صرافی

 •  بازسازی صحنه سرقت مسلحانه از صرافی

  بازسازی صحنه سرقت مسلحانه از صرافی

 •  بازسازی صحنه سرقت مسلحانه از صرافی

  بازسازی صحنه سرقت مسلحانه از صرافی

 •  بازسازی صحنه سرقت مسلحانه از صرافی

  بازسازی صحنه سرقت مسلحانه از صرافی

 •  بازسازی صحنه سرقت مسلحانه از صرافی

  بازسازی صحنه سرقت مسلحانه از صرافی

 •  بازسازی صحنه سرقت مسلحانه از صرافی

  بازسازی صحنه سرقت مسلحانه از صرافی

 •  بازسازی صحنه سرقت مسلحانه از صرافی

  بازسازی صحنه سرقت مسلحانه از صرافی

 •  بازسازی صحنه سرقت مسلحانه از صرافی

  بازسازی صحنه سرقت مسلحانه از صرافی

 •  بازسازی صحنه سرقت مسلحانه از صرافی

  بازسازی صحنه سرقت مسلحانه از صرافی

 •  بازسازی صحنه سرقت مسلحانه از صرافی

  بازسازی صحنه سرقت مسلحانه از صرافی

 •  بازسازی صحنه سرقت مسلحانه از صرافی

  بازسازی صحنه سرقت مسلحانه از صرافی

 •  بازسازی صحنه سرقت مسلحانه از صرافی

  بازسازی صحنه سرقت مسلحانه از صرافی

 •  بازسازی صحنه سرقت مسلحانه از صرافی

  بازسازی صحنه سرقت مسلحانه از صرافی

 •  بازسازی صحنه سرقت مسلحانه از صرافی

  بازسازی صحنه سرقت مسلحانه از صرافی

 •  بازسازی صحنه سرقت مسلحانه از صرافی

  بازسازی صحنه سرقت مسلحانه از صرافی

 •  بازسازی صحنه سرقت مسلحانه از صرافی

  بازسازی صحنه سرقت مسلحانه از صرافی

بازسازی صحنه سرقت مسلحانه از صرافی

IIPA / سارقان مسلحی که هفته قبل یک صرافی را در خیابان فردوسی مورد سرقت قرار داده بودند ، پس از دستگیری ، پیش از ظهر امروز توسط پلیس آگاهی در محل سرقت حاضر شدند و صحنه جرم را بازسازی کردند.

captcha