|
خبری / شناسه : 60891 / تاریخ انتشار : 1396/2/9 17:05
 •  سفر حسن روحانی به کرمان و یزد

  سفر حسن روحانی به کرمان و یزد

 •  سفر حسن روحانی به کرمان و یزد

  سفر حسن روحانی به کرمان و یزد

 •  سفر حسن روحانی به کرمان و یزد

  سفر حسن روحانی به کرمان و یزد

 •  سفر حسن روحانی به کرمان و یزد

  سفر حسن روحانی به کرمان و یزد

 •  سفر حسن روحانی به کرمان و یزد

  سفر حسن روحانی به کرمان و یزد

 •  سفر حسن روحانی به کرمان و یزد

  سفر حسن روحانی به کرمان و یزد

 •  سفر حسن روحانی به کرمان و یزد

  سفر حسن روحانی به کرمان و یزد

 •  سفر حسن روحانی به کرمان

  سفر حسن روحانی به کرمان

 •  سفر حسن روحانی به کرمان

  سفر حسن روحانی به کرمان

 •  سفر حسن روحانی به کرمان

  سفر حسن روحانی به کرمان

 •  سفر حسن روحانی به کرمان

  سفر حسن روحانی به کرمان

 •  سفر حسن روحانی به کرمان

  سفر حسن روحانی به کرمان

 •  سفر حسن روحانی به کرمان

  سفر حسن روحانی به کرمان

 •  سفر حسن روحانی به کرمان

  سفر حسن روحانی به کرمان

 •  سفر حسن روحانی به کرمان

  سفر حسن روحانی به کرمان

 •  سفر حسن روحانی به کرمان

  سفر حسن روحانی به کرمان

 •  سفر حسن روحانی به کرمان

  سفر حسن روحانی به کرمان

 •  سفر حسن روحانی به کرمان

  سفر حسن روحانی به کرمان

 •  سفر حسن روحانی به کرمان

  سفر حسن روحانی به کرمان

 •  سفر حسن روحانی به کرمان

  سفر حسن روحانی به کرمان

 •  سفر حسن روحانی به کرمان

  سفر حسن روحانی به کرمان

 •  سفر حسن روحانی به کرمان

  سفر حسن روحانی به کرمان

سفر حسن روحانی به کرمان و یزد

IIPA /حسن روحانی نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در جریان سفر انتخاباتی خود به کرمان و یزد با حامیان خود دیدار کرد./عکس:سجاد صفری

captcha