|
خبری / شناسه : 60908 / تاریخ انتشار : 1396/2/22 16:20
 •  نمایش دیگری

  نمایش دیگری

 •  نمایش دیگری

  نمایش دیگری

 •  نمایش دیگری

  نمایش دیگری

 •  نمایش دیگری

  نمایش دیگری

 •  نمایش دیگری

  نمایش دیگری

 •  نمایش دیگری

  نمایش دیگری

 •  نمایش دیگری

  نمایش دیگری

 •  نمایش دیگری

  نمایش دیگری

 •  نمایش دیگری

  نمایش دیگری

 •  نمایش دیگری

  نمایش دیگری

 •  نمایش دیگری

  نمایش دیگری

 •  نمایش دیگری

  نمایش دیگری

 •  نمایش دیگری

  نمایش دیگری

 •  نمایش دیگری

  نمایش دیگری

 •  نمایش دیگری

  نمایش دیگری

 •  نمایش دیگری

  نمایش دیگری

 •  نمایش دیگری

  نمایش دیگری

 •  نمایش دیگری

  نمایش دیگری

نمایش دیگری

IIPA /نمایش دیگری به کارگردانی بهاره رهنما و بازی شیوا ارودی و بهاره رهنما در سالن استاد سمندریان تماشاخانه ایرانشهر به روی صحنه رفت/عکس:رضا معطریان

captcha