|
خبری / شناسه : 60936 / تاریخ انتشار : 1396/3/1 19:43
 •  نشست خبری رئیس جمهوری

  نشست خبری رئیس جمهوری

 •  نشست خبری رئیس جمهوری

  نشست خبری رئیس جمهوری

 •  نشست خبری رئیس جمهوری

  نشست خبری رئیس جمهوری

 •  نشست خبری رئیس جمهوری

  نشست خبری رئیس جمهوری

 •  نشست خبری رئیس جمهوری

  نشست خبری رئیس جمهوری

 •  نشست خبری رئیس جمهوری

  نشست خبری رئیس جمهوری

 •  نشست خبری رئیس جمهوری

  نشست خبری رئیس جمهوری

 •  نشست خبری رئیس جمهوری

  نشست خبری رئیس جمهوری

 •  نشست خبری رئیس جمهوری

  نشست خبری رئیس جمهوری

 •  نشست خبری رئیس جمهوری

  نشست خبری رئیس جمهوری

 •  نشست خبری رئیس جمهوری

  نشست خبری رئیس جمهوری

 •  نشست خبری رئیس جمهوری

  نشست خبری رئیس جمهوری

 •  نشست خبری رئیس جمهوری

  نشست خبری رئیس جمهوری

 •  نشست خبری رئیس جمهوری

  نشست خبری رئیس جمهوری

نشست خبری رئیس جمهوری

IIPA / حسن روحانی رییس جمهوری در اولین نشست خبری خود بعد از انتخابات  ریاست جمهوری به سوال خبرنگاران پاسخ داد ./سجاد صفری

captcha