|
ورزشی / شناسه : 60943 / تاریخ انتشار : 1396/3/16 20:14
 •  معارفه علی دایی به عنوان سرمربی مربی تیم سایپا

  معارفه علی دایی به عنوان سرمربی مربی تیم سایپا

 •  معارفه علی دایی به عنوان سرمربی مربی تیم سایپا

  معارفه علی دایی به عنوان سرمربی مربی تیم سایپا

 •  معارفه علی دایی به عنوان سرمربی مربی تیم سایپا

  معارفه علی دایی به عنوان سرمربی مربی تیم سایپا

 •  معارفه علی دایی به عنوان سرمربی مربی تیم سایپا

  معارفه علی دایی به عنوان سرمربی مربی تیم سایپا

 •  معارفه علی دایی به عنوان سرمربی مربی تیم سایپا

  معارفه علی دایی به عنوان سرمربی مربی تیم سایپا

 •  معارفه علی دایی به عنوان سرمربی مربی تیم سایپا

  معارفه علی دایی به عنوان سرمربی مربی تیم سایپا

 •  معارفه علی دایی به عنوان سرمربی مربی تیم سایپا

  معارفه علی دایی به عنوان سرمربی مربی تیم سایپا

 •  معارفه علی دایی به عنوان سرمربی مربی تیم سایپا

  معارفه علی دایی به عنوان سرمربی مربی تیم سایپا

 •  معارفه علی دایی به عنوان سرمربی مربی تیم سایپا

  معارفه علی دایی به عنوان سرمربی مربی تیم سایپا

 •  معارفه علی دایی به عنوان سرمربی مربی تیم سایپا

  معارفه علی دایی به عنوان سرمربی مربی تیم سایپا

 •  معارفه علی دایی به عنوان سرمربی مربی تیم سایپا

  معارفه علی دایی به عنوان سرمربی مربی تیم سایپا

معارفه علی دایی به عنوان سرمربی مربی تیم سایپا

IIPA /معارفه علی دایی به عنوان سرمربی جدید تیم سایپا  عصر امروز باحضور حسین فرکی مربی پیشین و بازیکنان این  تیم  برگزار شد.

captcha