|
ورزشی / شناسه : 60962 / تاریخ انتشار : 1396/4/10 21:38
 •  اولین حضور علی کریمی در تمرین نفت تهران

  اولین حضور علی کریمی در تمرین نفت تهران

 •  اولین حضور علی کریمی در تمرین نفت تهران

  اولین حضور علی کریمی در تمرین نفت تهران

 •  اولین حضور علی کریمی در تمرین نفت تهران

  اولین حضور علی کریمی در تمرین نفت تهران

 •  اولین حضور علی کریمی در تمرین نفت تهران

  اولین حضور علی کریمی در تمرین نفت تهران

 •  اولین حضور علی کریمی در تمرین نفت تهران

  اولین حضور علی کریمی در تمرین نفت تهران

 •  اولین حضور علی کریمی در تمرین نفت تهران

  اولین حضور علی کریمی در تمرین نفت تهران

 •  اولین حضور علی کریمی در تمرین نفت تهران

  اولین حضور علی کریمی در تمرین نفت تهران

 •  اولین حضور علی کریمی در تمرین نفت تهران

  اولین حضور علی کریمی در تمرین نفت تهران

 •  اولین حضور علی کریمی در تمرین نفت تهران

  اولین حضور علی کریمی در تمرین نفت تهران

 •  اولین حضور علی کریمی در تمرین نفت تهران

  اولین حضور علی کریمی در تمرین نفت تهران

 •  اولین حضور علی کریمی در تمرین نفت تهران

  اولین حضور علی کریمی در تمرین نفت تهران

اولین حضور علی کریمی در تمرین نفت تهران

IIPA / اولین حضور علی کریمی در تمرین نفت تهران به عنوان سرمربی این تیم برگزار شد.

captcha