|
خبری / شناسه : 60971 / تاریخ انتشار : 1396/4/17 14:28
 •  گرمای اهواز

  گرمای اهواز

 •  گرمای اهواز

  گرمای اهواز

 •  گرمای اهواز

  گرمای اهواز

 •  گرمای اهواز

  گرمای اهواز

 •  گرمای اهواز

  گرمای اهواز

 •  گرمای اهواز

  گرمای اهواز

 •  گرمای اهواز

  گرمای اهواز

 •  گرمای اهواز

  گرمای اهواز

 •  گرمای اهواز

  گرمای اهواز

 •  گرمای اهواز

  گرمای اهواز

 •  گرمای اهواز

  گرمای اهواز

 •  گرمای اهواز

  گرمای اهواز

 •  گرمای اهواز

  گرمای اهواز

گرمای اهواز

IIPA /گرمای  بیش از حد اهواز  زندگی عادی مردم این شهر را دچار مشکل کرده است.

captcha