|
مستند / شناسه : 60972 / تاریخ انتشار : 1396/4/20 18:24
 •  مدرسه خودگردان افاغنه «فرهنگ»

  مدرسه خودگردان افاغنه «فرهنگ»

 •  مدرسه خودگردان افاغنه «فرهنگ»

  مدرسه خودگردان افاغنه «فرهنگ»

 •  مدرسه خودگردان افاغنه «فرهنگ»

  مدرسه خودگردان افاغنه «فرهنگ»

 •  مدرسه خودگردان افاغنه «فرهنگ»

  مدرسه خودگردان افاغنه «فرهنگ»

 •  مدرسه خودگردان افاغنه «فرهنگ»

  مدرسه خودگردان افاغنه «فرهنگ»

 •  مدرسه خودگردان افاغنه «فرهنگ»

  مدرسه خودگردان افاغنه «فرهنگ»

 •  مدرسه خودگردان افاغنه «فرهنگ»

  مدرسه خودگردان افاغنه «فرهنگ»

 •  مدرسه خودگردان افاغنه «فرهنگ»

  مدرسه خودگردان افاغنه «فرهنگ»

 •  مدرسه خودگردان افاغنه «فرهنگ»

  مدرسه خودگردان افاغنه «فرهنگ»

 •  مدرسه خودگردان افاغنه «فرهنگ»

  مدرسه خودگردان افاغنه «فرهنگ»

 •  مدرسه خودگردان افاغنه «فرهنگ»

  مدرسه خودگردان افاغنه «فرهنگ»

 •  مدرسه خودگردان افاغنه «فرهنگ»

  مدرسه خودگردان افاغنه «فرهنگ»

 •  مدرسه خودگردان افاغنه «فرهنگ»

  مدرسه خودگردان افاغنه «فرهنگ»

 •  مدرسه خودگردان افاغنه «فرهنگ»

  مدرسه خودگردان افاغنه «فرهنگ»

 •  مدرسه خودگردان افاغنه «فرهنگ»

  مدرسه خودگردان افاغنه «فرهنگ»

 •  مدرسه خودگردان افاغنه «فرهنگ»

  مدرسه خودگردان افاغنه «فرهنگ»

 •  مدرسه خودگردان افاغنه «فرهنگ»

  مدرسه خودگردان افاغنه «فرهنگ»

 •  مدرسه خودگردان افاغنه «فرهنگ»

  مدرسه خودگردان افاغنه «فرهنگ»

 •  مدرسه خودگردان افاغنه «فرهنگ»

  مدرسه خودگردان افاغنه «فرهنگ»

مدرسه خودگردان افاغنه «فرهنگ»

IIPA / مدرسه خودگردان  افاغنه «فرهنگ»  برای کودکان مهاجری هست که مدارک قانونی ندارند و مجبورند در این مدرسه تحصیل کنند یا چند سالی از تحصیل محروم مانده‌اند و سن و سالشان بیشتر از همسالان‌شان شده و مدارس دولتی از پذیرفتن‌شان معذورند. برای همین تلاش می‌کنند تا زودتر به پایه اصلی‌شان برگردند و در مدارس دولتی ثبت‌نام کنند.عکس :علی محمدی

captcha