|
خبری / شناسه : 60980 / تاریخ انتشار : 1396/4/26 15:01
 •  مانور امداد و نجات در تئاتر شهر

  مانور امداد و نجات در تئاتر شهر

 •  مانور امداد و نجات در تئاتر شهر

  مانور امداد و نجات در تئاتر شهر

 •  مانور امداد و نجات در تئاتر شهر

  مانور امداد و نجات در تئاتر شهر

 •  مانور امداد و نجات در تئاتر شهر

  مانور امداد و نجات در تئاتر شهر

 •  مانور امداد و نجات در تئاتر شهر

  مانور امداد و نجات در تئاتر شهر

 •  مانور امداد و نجات در تئاتر شهر

  مانور امداد و نجات در تئاتر شهر

 •  مانور امداد و نجات در تئاتر شهر

  مانور امداد و نجات در تئاتر شهر

 •  مانور امداد و نجات در تئاتر شهر

  مانور امداد و نجات در تئاتر شهر

 •  مانور امداد و نجات در تئاتر شهر

  مانور امداد و نجات در تئاتر شهر

 •  مانور امداد و نجات در تئاتر شهر

  مانور امداد و نجات در تئاتر شهر

 •  مانور امداد و نجات در تئاتر شهر

  مانور امداد و نجات در تئاتر شهر

 •  مانور امداد و نجات در تئاتر شهر

  مانور امداد و نجات در تئاتر شهر

 •  مانور امداد و نجات در تئاتر شهر

  مانور امداد و نجات در تئاتر شهر

 •  مانور امداد و نجات در تئاتر شهر

  مانور امداد و نجات در تئاتر شهر

مانور امداد و نجات در تئاتر شهر

IIPA /اولین مانور آتشنشانی،امداد و نجات با همکاری دستگاه های مسئول در تئاتر شهر برگزار شد./عکس:رضا معطریان

captcha