|
خبری / شناسه : 60995 / تاریخ انتشار : 1396/5/15 12:36
 •  خروش خشکسالی در خراسان شمالی

  خروش خشکسالی در خراسان شمالی

 •  خروش خشکسالی در خراسان شمالی

  خروش خشکسالی در خراسان شمالی

 •  خروش خشکسالی در خراسان شمالی

  خروش خشکسالی در خراسان شمالی

 •  خروش خشکسالی در خراسان شمالی

  خروش خشکسالی در خراسان شمالی

 •  خروش خشکسالی در خراسان شمالی

  خروش خشکسالی در خراسان شمالی

 •  خروش خشکسالی در خراسان شمالی

  خروش خشکسالی در خراسان شمالی

 •  خروش خشکسالی در خراسان شمالی

  خروش خشکسالی در خراسان شمالی

 •  خروش خشکسالی در خراسان شمالی

  خروش خشکسالی در خراسان شمالی

 •  خروش خشکسالی در خراسان شمالی

  خروش خشکسالی در خراسان شمالی

 •  خروش خشکسالی در خراسان شمالی

  خروش خشکسالی در خراسان شمالی

 •  خروش خشکسالی در خراسان شمالی

  خروش خشکسالی در خراسان شمالی

 •  خروش خشکسالی در خراسان شمالی

  خروش خشکسالی در خراسان شمالی

 •  خروش خشکسالی در خراسان شمالی

  خروش خشکسالی در خراسان شمالی

 •  خروش خشکسالی در خراسان شمالی

  خروش خشکسالی در خراسان شمالی

 •  خروش خشکسالی در خراسان شمالی

  خروش خشکسالی در خراسان شمالی

 •  خروش خشکسالی در خراسان شمالی

  خروش خشکسالی در خراسان شمالی

 •  خروش خشکسالی در خراسان شمالی

  خروش خشکسالی در خراسان شمالی

 •  خروش خشکسالی در خراسان شمالی

  خروش خشکسالی در خراسان شمالی

خروش خشکسالی در خراسان شمالی

IIPA /این روزها که صدا ی خشکسالی از هر نقطه ایران به گوش می رسد روستاهای خراسان شمالی هم از قافله خشکسالی عقب نیفتاده است و در کنار خیلی از روستاهای ایران طعم بی آبی را می‌چشند./آذین حقیقی 

 
captcha