|
ورزشی / شناسه : 60999 / تاریخ انتشار : 1396/5/18 15:28
 •  جلسه ارایه برنامه کاندیداهای شهردار تهران

  جلسه ارایه برنامه کاندیداهای شهردار تهران

 •  جلسه ارایه برنامه کاندیداهای شهردار تهران

  جلسه ارایه برنامه کاندیداهای شهردار تهران

 •  جلسه ارایه برنامه کاندیداهای شهردار تهران

  جلسه ارایه برنامه کاندیداهای شهردار تهران

 •  جلسه ارایه برنامه کاندیداهای شهردار تهران

  جلسه ارایه برنامه کاندیداهای شهردار تهران

 •  جلسه ارایه برنامه کاندیداهای شهردار تهران

  جلسه ارایه برنامه کاندیداهای شهردار تهران

 •  جلسه ارایه برنامه کاندیداهای شهردار تهران

  جلسه ارایه برنامه کاندیداهای شهردار تهران

 •  جلسه ارایه برنامه کاندیداهای شهردار تهران

  جلسه ارایه برنامه کاندیداهای شهردار تهران

 •  جلسه ارایه برنامه کاندیداهای شهردار تهران

  جلسه ارایه برنامه کاندیداهای شهردار تهران

 •  جلسه ارایه برنامه کاندیداهای شهردار تهران

  جلسه ارایه برنامه کاندیداهای شهردار تهران

 •  جلسه ارایه برنامه کاندیداهای شهردار تهران

  جلسه ارایه برنامه کاندیداهای شهردار تهران

 •  جلسه ارایه برنامه کاندیداهای شهردار تهران

  جلسه ارایه برنامه کاندیداهای شهردار تهران

جلسه ارایه برنامه کاندیداهای شهردار تهران

IIPA /جلسه ارایه برنامه های کاندیدا های شهرداری تهران صبح امروز با حضور محمد علی نجفی و الهه کولای برگزار شد.

captcha