|
خبری / شناسه : 61019 / تاریخ انتشار : 1396/6/6 13:04
 •  مراسم تودیع و معارفه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

  مراسم تودیع و معارفه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

 •  مراسم تودیع و معارفه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

  مراسم تودیع و معارفه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

 •  مراسم تودیع و معارفه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

  مراسم تودیع و معارفه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

 •  مراسم تودیع و معارفه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

  مراسم تودیع و معارفه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

 •  مراسم تودیع و معارفه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

  مراسم تودیع و معارفه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

 •  مراسم تودیع و معارفه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

  مراسم تودیع و معارفه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

 •  مراسم تودیع و معارفه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

  مراسم تودیع و معارفه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

 •  مراسم تودیع و معارفه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

  مراسم تودیع و معارفه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

 •  مراسم تودیع و معارفه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

  مراسم تودیع و معارفه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

 •  مراسم تودیع و معارفه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

  مراسم تودیع و معارفه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

 •  مراسم تودیع و معارفه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

  مراسم تودیع و معارفه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

 •  مراسم تودیع و معارفه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

  مراسم تودیع و معارفه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

 •  مراسم تودیع و معارفه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

  مراسم تودیع و معارفه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

مراسم تودیع و معارفه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

IIPA /مراسم تودیع و معارفه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات صبح امروز دوشنبه با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.

captcha