|
خبری / شناسه : 61020 / تاریخ انتشار : 1396/6/6 15:44
 •  نمایش فروغ ِ ساراپینا

  نمایش فروغ ِ ساراپینا

 •  نمایش فروغ ِ ساراپینا

  نمایش فروغ ِ ساراپینا

 •  نمایش فروغ ِ ساراپینا

  نمایش فروغ ِ ساراپینا

 •  نمایش فروغ ِ ساراپینا

  نمایش فروغ ِ ساراپینا

 •  نمایش فروغ ِ ساراپینا

  نمایش فروغ ِ ساراپینا

 •  نمایش فروغ ِ ساراپینا

  نمایش فروغ ِ ساراپینا

 •  نمایش فروغ ِ ساراپینا

  نمایش فروغ ِ ساراپینا

 •  نمایش فروغ ِ ساراپینا

  نمایش فروغ ِ ساراپینا

 •  نمایش فروغ ِ ساراپینا

  نمایش فروغ ِ ساراپینا

 •  نمایش فروغ ِ ساراپینا

  نمایش فروغ ِ ساراپینا

 •  نمایش فروغ ِ ساراپینا

  نمایش فروغ ِ ساراپینا

 •  نمایش فروغ ِ ساراپینا

  نمایش فروغ ِ ساراپینا

 •  نمایش فروغ ِ ساراپینا

  نمایش فروغ ِ ساراپینا

 •  نمایش فروغ ِ ساراپینا

  نمایش فروغ ِ ساراپینا

نمایش فروغ ِ ساراپینا

IIPA /نمایش فروغ ساراپینا به کارگردانی محسن حسینی و بازی سپیده صیفوری،الهه مونسی،آزاده بهمنش و محسن حسینی در تماشاخانه ایرانشهر به روی صحنه رفت.

captcha