|
خبری / شناسه : 61027 / تاریخ انتشار : 1396/6/14 11:11
 •  مراسم تحلیف شهردار تهران در پنجمین جلسه شورای شهر پنجم

  مراسم تحلیف شهردار تهران در پنجمین جلسه شورای شهر پنجم

 •  مراسم تحلیف شهردار تهران در پنجمین جلسه شورای شهر پنجم

  مراسم تحلیف شهردار تهران در پنجمین جلسه شورای شهر پنجم

 •  مراسم تحلیف شهردار تهران در پنجمین جلسه شورای شهر پنجم

  مراسم تحلیف شهردار تهران در پنجمین جلسه شورای شهر پنجم

 •  مراسم تحلیف شهردار تهران در پنجمین جلسه شورای شهر پنجم

  مراسم تحلیف شهردار تهران در پنجمین جلسه شورای شهر پنجم

 •  مراسم تحلیف شهردار تهران در پنجمین جلسه شورای شهر پنجم

  مراسم تحلیف شهردار تهران در پنجمین جلسه شورای شهر پنجم

 •  مراسم تحلیف شهردار تهران در پنجمین جلسه شورای شهر پنجم

  مراسم تحلیف شهردار تهران در پنجمین جلسه شورای شهر پنجم

 •  مراسم تحلیف شهردار تهران در پنجمین جلسه شورای شهر پنجم

  مراسم تحلیف شهردار تهران در پنجمین جلسه شورای شهر پنجم

 •  مراسم تحلیف شهردار تهران در پنجمین جلسه شورای شهر پنجم

  مراسم تحلیف شهردار تهران در پنجمین جلسه شورای شهر پنجم

 •  مراسم تحلیف شهردار تهران در پنجمین جلسه شورای شهر پنجم

  مراسم تحلیف شهردار تهران در پنجمین جلسه شورای شهر پنجم

captcha