|
مستند / شناسه : 61029 / تاریخ انتشار : 1396/6/15 20:38
 •  صعود آسان ویلاها از کو هها

  صعود آسان ویلاها از کو هها

 •  صعود آسان ویلاها از کو هها

  صعود آسان ویلاها از کو هها

 •  صعود آسان ویلاها از کو هها

  صعود آسان ویلاها از کو هها

 •  صعود آسان ویلاها از کو هها

  صعود آسان ویلاها از کو هها

 •  صعود آسان ویلاها از کو هها

  صعود آسان ویلاها از کو هها

 •  صعود آسان ویلاها از کو هها

  صعود آسان ویلاها از کو هها

 •  صعود آسان ویلاها از کو هها

  صعود آسان ویلاها از کو هها

 •  صعود آسان ویلاها از کو هها

  صعود آسان ویلاها از کو هها

 •  صعود آسان ویلاها از کو هها

  صعود آسان ویلاها از کو هها

 •  صعود آسان ویلاها از کو هها

  صعود آسان ویلاها از کو هها

 •  صعود آسان ویلاها از کو هها

  صعود آسان ویلاها از کو هها

 •  صعود آسان ویلاها از کو هها

  صعود آسان ویلاها از کو هها

 •  صعود آسان ویلاها از کو هها

  صعود آسان ویلاها از کو هها

 •  صعود آسان ویلاها از کو هها

  صعود آسان ویلاها از کو هها

صعود آسان ویلاها از کوهها

IIPA /ساخت و ساز و دس تدرازی به طبیعت تا کو ههای اوشان فشم هم پیشرفت هاست. انگار در نبود نظارت سازمان های متولی بعضی ها آستین ها را بالا زده اند تا در چشم برهم زدنی کو هها را ناپدید کنند و جایش برج های چند ده طبقه بسازند. گویی بیماری ساخت و ساز در جنگل و کو ههای مناطق خوش آب و هوا همین طور در حال سرایت به مناطق بکر و دست نخورده دیگر است./ابوافضل نسایی

captcha