|
خبری / شناسه : 61061 / تاریخ انتشار : 1396/7/24 14:22
 •  نخستین نشست خبری شهردار تهران

  نخستین نشست خبری شهردار تهران

 •  نخستین نشست خبری شهردار تهران

  نخستین نشست خبری شهردار تهران

 •  نخستین نشست خبری شهردار تهران

  نخستین نشست خبری شهردار تهران

 •  نخستین نشست خبری شهردار تهران

  نخستین نشست خبری شهردار تهران

 •  نخستین نشست خبری شهردار تهران

  نخستین نشست خبری شهردار تهران

 •  نخستین نشست خبری شهردار تهران

  نخستین نشست خبری شهردار تهران

 •  نخستین نشست خبری شهردار تهران

  نخستین نشست خبری شهردار تهران

 •  نخستین نشست خبری شهردار تهران

  نخستین نشست خبری شهردار تهران

 •  نخستین نشست خبری شهردار تهران

  نخستین نشست خبری شهردار تهران

 •  نخستین نشست خبری شهردار تهران

  نخستین نشست خبری شهردار تهران

نخستین نشست خبری شهردار تهران

IIPA / نخستین نشست خبری محمد علی نجفی شهردار تهران پیش از ظهر امروز برگزار شد.

captcha