|
مستند / شناسه : 61064 / تاریخ انتشار : 1396/7/28 19:13
 •  با دردها می‌خندند

  با دردها می‌خندند

 •  با دردها می‌خندند

  با دردها می‌خندند

 •  با دردها می‌خندند

  با دردها می‌خندند

 •  با دردها می‌خندند

  با دردها می‌خندند

 •  با دردها می‌خندند

  با دردها می‌خندند

 •  با دردها می‌خندند

  با دردها می‌خندند

 •  با دردها می‌خندند

  با دردها می‌خندند

 •  با دردها می‌خندند

  با دردها می‌خندند

 •  با دردها می‌خندند

  با دردها می‌خندند

 •  با دردها می‌خندند

  با دردها می‌خندند

 •  با دردها می‌خندند

  با دردها می‌خندند

 •  با دردها می‌خندند

  با دردها می‌خندند

 •  با دردها می‌خندند

  با دردها می‌خندند

 •  با دردها می‌خندند

  با دردها می‌خندند

 •  با دردها می‌خندند

  با دردها می‌خندند

با دردها می‌خندند

IIPA /روزگار ما را می چرخاند به آنجا که تصورش را هم نمی‌کنیم. آنچه در سیستان و بلوچستان باید دید زندگی زنان و کودکانی است که با تمام محرومیت هایشان اما لبخند را فراموش نمی کنندباید ایران را دید تا مردمانش را شناخت تا بفهمیم که این سرزمین‌چقدر پهناور است و صبوری  را   یاد بگیریم .

 

 

captcha