|
خبری / شناسه : 61078 / تاریخ انتشار : 1396/8/10 16:04
 •  نمایش آن سه نفر

  نمایش آن سه نفر

 •  نمایش آن سه نفر

  نمایش آن سه نفر

 •  نمایش آن سه نفر

  نمایش آن سه نفر

 •  نمایش آن سه نفر

  نمایش آن سه نفر

 •  نمایش آن سه نفر

  نمایش آن سه نفر

 •  نمایش آن سه نفر

  نمایش آن سه نفر

 •  نمایش آن سه نفر

  نمایش آن سه نفر

 •  نمایش آن سه نفر

  نمایش آن سه نفر

 •  نمایش آن سه نفر

  نمایش آن سه نفر

 •  نمایش آن سه نفر

  نمایش آن سه نفر

 •  نمایش آن سه نفر

  نمایش آن سه نفر

نمایش آن سه نفر

IIPA /نمایش آن سه نفر به کارگردانی شهاب راحله با بازی عباس باباییو بهروز میرلو در پلاتو اجرای تئاتر شهر به روی صحنه رفت.

captcha