|
خبری / شناسه : 61094 / تاریخ انتشار : 1396/9/3 23:21
 •  اکران فیلم «توران خانم» به یاد زنده یاد توران میرهادی

  اکران فیلم «توران خانم» به یاد زنده یاد توران میرهادی

 •  اکران فیلم «توران خانم» به یاد زنده یاد توران میرهادی

  اکران فیلم «توران خانم» به یاد زنده یاد توران میرهادی

 •  اکران فیلم «توران خانم» به یاد زنده یاد توران میرهادی

  اکران فیلم «توران خانم» به یاد زنده یاد توران میرهادی

 •  اکران فیلم «توران خانم» به یاد زنده یاد توران میرهادی

  اکران فیلم «توران خانم» به یاد زنده یاد توران میرهادی

 •  اکران فیلم «توران خانم» به یاد زنده یاد توران میرهادی

  اکران فیلم «توران خانم» به یاد زنده یاد توران میرهادی

 •  اکران فیلم «توران خانم» به یاد زنده یاد توران میرهادی

  اکران فیلم «توران خانم» به یاد زنده یاد توران میرهادی

 •  اکران فیلم «توران خانم» به یاد زنده یاد توران میرهادی

  اکران فیلم «توران خانم» به یاد زنده یاد توران میرهادی

 •  اکران فیلم «توران خانم» به یاد زنده یاد توران میرهادی

  اکران فیلم «توران خانم» به یاد زنده یاد توران میرهادی

 •  اکران فیلم «توران خانم» به یاد زنده یاد توران میرهادی

  اکران فیلم «توران خانم» به یاد زنده یاد توران میرهادی

 •  اکران فیلم «توران خانم» به یاد زنده یاد توران میرهادی

  اکران فیلم «توران خانم» به یاد زنده یاد توران میرهادی

 •  اکران فیلم «توران خانم» به یاد زنده یاد توران میرهادی

  اکران فیلم «توران خانم» به یاد زنده یاد توران میرهادی

 •  اکران فیلم «توران خانم» به یاد زنده یاد توران میرهادی

  اکران فیلم «توران خانم» به یاد زنده یاد توران میرهادی

 •  اکران فیلم «توران خانم» به یاد زنده یاد توران میرهادی

  اکران فیلم «توران خانم» به یاد زنده یاد توران میرهادی

 •  اکران فیلم «توران خانم» به یاد زنده یاد توران میرهادی

  اکران فیلم «توران خانم» به یاد زنده یاد توران میرهادی

 •  اکران فیلم «توران خانم» به یاد زنده یاد توران میرهادی

  اکران فیلم «توران خانم» به یاد زنده یاد توران میرهادی

 •  اکران فیلم «توران خانم» به یاد زنده یاد توران میرهادی

  اکران فیلم «توران خانم» به یاد زنده یاد توران میرهادی

اکران فیلم «توران خانم» به یاد زنده یاد توران میرهادی

IIPA /اکران فیلم (توران خانم ) ساخته رخشان بنی اعتماد و مجتبی میرتهماسب یاد زنده یاد توران میر هادی با حضور شهردار تهران و جمعی از سینماگران در پردیس سینمایی باغ کتاب تهران برگزار شد .

captcha