|
خبری / شناسه : 61099 / تاریخ انتشار : 1396/9/15 15:23
 •  نمایش زندگی در تئاتر

  نمایش زندگی در تئاتر

 •  نمایش زندگی در تئاتر

  نمایش زندگی در تئاتر

 •  نمایش زندگی در تئاتر

  نمایش زندگی در تئاتر

 •  نمایش زندگی در تئاتر

  نمایش زندگی در تئاتر

 •  نمایش زندگی در تئاتر

  نمایش زندگی در تئاتر

 •  نمایش زندگی در تئاتر

  نمایش زندگی در تئاتر

 •  نمایش زندگی در تئاتر

  نمایش زندگی در تئاتر

 •  نمایش زندگی در تئاتر

  نمایش زندگی در تئاتر

 •  نمایش زندگی در تئاتر

  نمایش زندگی در تئاتر

 •  نمایش زندگی در تئاتر

  نمایش زندگی در تئاتر

 •  نمایش زندگی در تئاتر

  نمایش زندگی در تئاتر

 •  نمایش زندگی در تئاتر

  نمایش زندگی در تئاتر

نمایش زندگی در تئاتر

IIPA /نمایش زندگی در تئاتر به کارگردانی محمد برهمنی و بازی میر سعید مولویان و ایمان صیاد برهانی در سالن شماره سه پردیس تئاتر شهرزاد به روی صحنه رفت.

captcha