|
خبری / شناسه : 61190 / تاریخ انتشار : 1397/1/19 13:04
 •  بررسی استعفا شهردار تهران

  بررسی استعفا شهردار تهران

 •  بررسی استعفا شهردار تهران

  بررسی استعفا شهردار تهران

 •  بررسی استعفا شهردار تهران

  بررسی استعفا شهردار تهران

 •  بررسی استعفا شهردار تهران

  بررسی استعفا شهردار تهران

 •  بررسی استعفا شهردار تهران

  بررسی استعفا شهردار تهران

 •  بررسی استعفا شهردار تهران

  بررسی استعفا شهردار تهران

 •  بررسی استعفا شهردار تهران

  بررسی استعفا شهردار تهران

 •  بررسی استعفا شهردار تهران

  بررسی استعفا شهردار تهران

 •  بررسی استعفا شهردار تهران

  بررسی استعفا شهردار تهران

 •  بررسی استعفا شهردار تهران

  بررسی استعفا شهردار تهران

 •  بررسی استعفا شهردار تهران

  بررسی استعفا شهردار تهران

 •  بررسی استعفا شهردار تهران

  بررسی استعفا شهردار تهران

 •  بررسی استعفا شهردار تهران

  بررسی استعفا شهردار تهران

 •  بررسی استعفا شهردار تهران

  بررسی استعفا شهردار تهران

 •  بررسی استعفا شهردار تهران

  بررسی استعفا شهردار تهران

 •  بررسی استعفا شهردار تهران

  بررسی استعفا شهردار تهران

 •  بررسی استعفا شهردار تهران

  بررسی استعفا شهردار تهران

 •  بررسی استعفا شهردار تهران

  بررسی استعفا شهردار تهران

 •  بررسی استعفا شهردار تهران

  بررسی استعفا شهردار تهران

 •  بررسی استعفا شهردار تهران

  بررسی استعفا شهردار تهران

 •  بررسی استعفا شهردار تهران

  بررسی استعفا شهردار تهران

بررسی استعفا شهردار تهران

IIPA /اعضای شورای شهر تهران بعد از بررسی استعفای محمد علی نجفی شهردار تهران ، استعفا وی را نپذرفته و  رد کردند.

captcha