|
مستند / شناسه : 61204 / تاریخ انتشار : 1397/2/2 12:47
 •  زندگی عشایر یکجانشین استان گلستان

  زندگی عشایر یکجانشین استان گلستان

 •  زندگی عشایر یکجانشین استان گلستان

  زندگی عشایر یکجانشین استان گلستان

 •  زندگی عشایر یکجانشین استان گلستان

  زندگی عشایر یکجانشین استان گلستان

 •  زندگی عشایر یکجانشین استان گلستان

  زندگی عشایر یکجانشین استان گلستان

 •  زندگی عشایر یکجانشین استان گلستان

  زندگی عشایر یکجانشین استان گلستان

 •  زندگی عشایر یکجانشین استان گلستان

  زندگی عشایر یکجانشین استان گلستان

 •  زندگی عشایر یکجانشین استان گلستان

  زندگی عشایر یکجانشین استان گلستان

 •  زندگی عشایر یکجانشین استان گلستان

  زندگی عشایر یکجانشین استان گلستان

 •  زندگی عشایر یکجانشین استان گلستان

  زندگی عشایر یکجانشین استان گلستان

 •  زندگی عشایر یکجانشین استان گلستان

  زندگی عشایر یکجانشین استان گلستان

 •  زندگی عشایر یکجانشین استان گلستان

  زندگی عشایر یکجانشین استان گلستان

 •  زندگی عشایر یکجانشین استان گلستان

  زندگی عشایر یکجانشین استان گلستان

 •  زندگی عشایر یکجانشین استان گلستان

  زندگی عشایر یکجانشین استان گلستان

 •  زندگی عشایر یکجانشین استان گلستان

  زندگی عشایر یکجانشین استان گلستان

 •  زندگی عشایر یکجانشین استان گلستان

  زندگی عشایر یکجانشین استان گلستان

 •  زندگی عشایر یکجانشین استان گلستان

  زندگی عشایر یکجانشین استان گلستان

 •  زندگی عشایر یکجانشین استان گلستان

  زندگی عشایر یکجانشین استان گلستان

 •  زندگی عشایر یکجانشین استان گلستان

  زندگی عشایر یکجانشین استان گلستان

 •  زندگی عشایر یکجانشین استان گلستان

  زندگی عشایر یکجانشین استان گلستان

 •  زندگی عشایر یکجانشین استان گلستان

  زندگی عشایر یکجانشین استان گلستان

 •  زندگی عشایر یکجانشین استان گلستان

  زندگی عشایر یکجانشین استان گلستان

 •  زندگی عشایر یکجانشین استان گلستان

  زندگی عشایر یکجانشین استان گلستان

زندگی عشایر یکجانشین استان گلستان

زندگی عشایر(ترکمن و کرمانج) یکجانشین که در حوالی شهرستان مراوه تپه استان گلستان(در نزدیکی مرز ایران ترکمنستان ) زندگی میکنند ونبودبرق و بهداشت کافی  وکمبود آب  مشکلات فراوانی را برای عشایر نشینان و دام هایشان به وجود آورده است.رفته رفته باعث شده است که  بیشتر آنها زندگی شهر نشینی  را ترجیح دهند و از سوی دیگر آنها را از پوشش اصیل خود دور کرده است. اگرچه زندگی کودکان در این مناطق با تمام سختی هایشان همچنان شاد است اما عشایر نشینان این منطقه نیازمند توجه مسولین هستند./محمد مهدی ورال

captcha