|
خبری / شناسه : 61206 / تاریخ انتشار : 1397/2/4 11:54
 •  دیدار اعضای انجمن حمایت از قربانیان اسید پاشی با قربانی اسید پاشی تبریز

  دیدار اعضای انجمن حمایت از قربانیان اسید پاشی با قربانی اسید پاشی تبریز

 •  دیدار اعضای انجمن حمایت از قربانیان اسید پاشی با قربانی اسید پاشی تبریز

  دیدار اعضای انجمن حمایت از قربانیان اسید پاشی با قربانی اسید پاشی تبریز

 •  دیدار اعضای انجمن حمایت از قربانیان اسید پاشی با قربانی اسید پاشی تبریز

  دیدار اعضای انجمن حمایت از قربانیان اسید پاشی با قربانی اسید پاشی تبریز

 •  دیدار اعضای انجمن حمایت از قربانیان اسید پاشی با قربانی اسید پاشی تبریز

  دیدار اعضای انجمن حمایت از قربانیان اسید پاشی با قربانی اسید پاشی تبریز

 •  دیدار اعضای انجمن حمایت از قربانیان اسید پاشی با قربانی اسید پاشی تبریز

  دیدار اعضای انجمن حمایت از قربانیان اسید پاشی با قربانی اسید پاشی تبریز

 •  دیدار اعضای انجمن حمایت از قربانیان اسید پاشی با قربانی اسید پاشی تبریز

  دیدار اعضای انجمن حمایت از قربانیان اسید پاشی با قربانی اسید پاشی تبریز

 •  دیدار اعضای انجمن حمایت از قربانیان اسید پاشی با قربانی اسید پاشی تبریز

  دیدار اعضای انجمن حمایت از قربانیان اسید پاشی با قربانی اسید پاشی تبریز

 •  دیدار اعضای انجمن حمایت از قربانیان اسید پاشی با قربانی اسید پاشی تبریز

  دیدار اعضای انجمن حمایت از قربانیان اسید پاشی با قربانی اسید پاشی تبریز

 •  دیدار اعضای انجمن حمایت از قربانیان اسید پاشی با قربانی اسید پاشی تبریز

  دیدار اعضای انجمن حمایت از قربانیان اسید پاشی با قربانی اسید پاشی تبریز

 •  دیدار اعضای انجمن حمایت از قربانیان اسید پاشی با قربانی اسید پاشی تبریز

  دیدار اعضای انجمن حمایت از قربانیان اسید پاشی با قربانی اسید پاشی تبریز

 •  دیدار اعضای انجمن حمایت از قربانیان اسید پاشی با قربانی اسید پاشی تبریز

  دیدار اعضای انجمن حمایت از قربانیان اسید پاشی با قربانی اسید پاشی تبریز

 •  دیدار اعضای انجمن حمایت از قربانیان اسید پاشی با قربانی اسید پاشی تبریز

  دیدار اعضای انجمن حمایت از قربانیان اسید پاشی با قربانی اسید پاشی تبریز

 •  دیدار اعضای انجمن حمایت از قربانیان اسید پاشی با قربانی اسید پاشی تبریز

  دیدار اعضای انجمن حمایت از قربانیان اسید پاشی با قربانی اسید پاشی تبریز

دیدار اعضای انجمن حمایت از قربانیان اسید پاشی با قربانی اسید پاشی تبریز

IIPA /اعضای انجمن حمایت از قربانیان اسید پاشی صبح امرورسه شنبه با معصومه جلیل پور، قربانی اسید پاشی تبریز در بیمارستان مطهری تهران دیدار کردند.

معصومه جلیل پور 26 ساله شب سال نو از سوی خواستگارش مورد اسیدپاشی قرار گرفت.در این دیدار معصومه عطایی، محسن مرتضوی و قاطمه قاسمی از دیگر قربانیان اسید اسید پاشی حضور داشتند و با معصومه گفتگو کردند./ابوالفضل نسایی

captcha