|
مستند / شناسه : 61218 / تاریخ انتشار : 1397/2/16 11:58
 •  عروسی سنتی ترکمن

  عروسی سنتی ترکمن

 •  عروسی سنتی ترکمن

  عروسی سنتی ترکمن

 •  عروسی سنتی ترکمن

  عروسی سنتی ترکمن

 •  عروسی سنتی ترکمن

  عروسی سنتی ترکمن

 •  عروسی سنتی ترکمن

  عروسی سنتی ترکمن

 •  عروسی سنتی ترکمن

  عروسی سنتی ترکمن

 •  عروسی سنتی ترکمن

  عروسی سنتی ترکمن

 •  عروسی سنتی ترکمن

  عروسی سنتی ترکمن

 •  عروسی سنتی ترکمن

  عروسی سنتی ترکمن

 •  عروسی سنتی ترکمن

  عروسی سنتی ترکمن

 •  عروسی سنتی ترکمن

  عروسی سنتی ترکمن

 •  عروسی سنتی ترکمن

  عروسی سنتی ترکمن

 •  عروسی سنتی ترکمن

  عروسی سنتی ترکمن

 •  عروسی سنتی ترکمن

  عروسی سنتی ترکمن

 •  عروسی سنتی ترکمن

  عروسی سنتی ترکمن

عروسی سنتی ترکمن

IIPA / عروسی های ترکمن در بخش مختلف استان گلستان با آداب متفاوتی برگزار میشود در نقاطی عروس سوار بر شتر به خانه بخت میرود در جای دیگری  چند جوان با هم  در یک مراسم مشترک و با برگزاری  مسابقه کشتی از سوی بزرگان قوم  چند شبانه روز به شادی می پردازند.

captcha