|
خبری / شناسه : 61222 / تاریخ انتشار : 1397/2/23 11:19
 •  قربانیان مین در روستای های مرزی سردشت

  قربانیان مین در روستای های مرزی سردشت

 •  قربانیان مین در روستای های مرزی سردشت

  قربانیان مین در روستای های مرزی سردشت

 •  قربانیان مین در روستای های مرزی سردشت

  قربانیان مین در روستای های مرزی سردشت

 •  قربانیان مین در روستای های مرزی سردشت

  قربانیان مین در روستای های مرزی سردشت

 •  قربانیان مین در روستای های مرزی سردشت

  قربانیان مین در روستای های مرزی سردشت

 •  قربانیان مین در روستای های مرزی سردشت

  قربانیان مین در روستای های مرزی سردشت

 •  قربانیان مین در روستای های مرزی سردشت

  قربانیان مین در روستای های مرزی سردشت

 •  قربانیان مین در روستای های مرزی سردشت

  قربانیان مین در روستای های مرزی سردشت

 •  قربانیان مین در روستای های مرزی سردشت

  قربانیان مین در روستای های مرزی سردشت

 •  قربانیان مین در روستای های مرزی سردشت

  قربانیان مین در روستای های مرزی سردشت

 •  قربانیان مین در روستای های مرزی سردشت

  قربانیان مین در روستای های مرزی سردشت

قربانیان مین در روستای های مرزی سردشت

IIPA /روستا نشینان مناطق مرزی سردشت از وجودمین های بجا مانده از دوران جنگ تحمیلی رنج میبرند و تا کنون تعدادی از اهالی روستای قاسم رش از توابع سردشت ،بر اثر انفجار میع دچار معلولیت شده اند./امیر رجبی

captcha