|
مستند / شناسه : 61297 / تاریخ انتشار : 1397/4/27 10:38
 •  خشک شدن نخلستان های خوزستان

  خشک شدن نخلستان های خوزستان

 •  خشک شدن نخلستان های خوزستان

  خشک شدن نخلستان های خوزستان

 •  خشک شدن نخلستان های خوزستان

  خشک شدن نخلستان های خوزستان

 •  خشک شدن نخلستان های خوزستان

  خشک شدن نخلستان های خوزستان

 •  خشک شدن نخلستان های خوزستان

  خشک شدن نخلستان های خوزستان

 •  خشک شدن نخلستان های خوزستان

  خشک شدن نخلستان های خوزستان

 •  خشک شدن نخلستان های خوزستان

  خشک شدن نخلستان های خوزستان

 •  خشک شدن نخلستان های خوزستان

  خشک شدن نخلستان های خوزستان

 •  خشک شدن نخلستان های خوزستان

  خشک شدن نخلستان های خوزستان

 •  خشک شدن نخلستان های خوزستان

  خشک شدن نخلستان های خوزستان

 •  خشک شدن نخلستان های خوزستان

  خشک شدن نخلستان های خوزستان

 •  خشک شدن نخلستان های خوزستان

  خشک شدن نخلستان های خوزستان

 •  خشک شدن نخلستان های خوزستان

  خشک شدن نخلستان های خوزستان

 •  خشک شدن نخلستان های خوزستان

  خشک شدن نخلستان های خوزستان

خشک شدن نخلستان های خوزستان

IIPA /به دلیل شوری آب اروند رود و کارون و همچنین ورود پساب مجتمع های نیشکر به این دو رودخانه هزاران نفر نخل در استان خوزستان خشک شده اند .

captcha