|
مستند / شناسه : 71301 / تاریخ انتشار : 1397/5/7 18:40
 •  مو سپیدان تنها

  مو سپیدان تنها

 •  مو سپیدان تنها

  مو سپیدان تنها

 •  مو سپیدان تنها

  مو سپیدان تنها

 •  مو سپیدان تنها

  مو سپیدان تنها

 •  مو سپیدان تنها

  مو سپیدان تنها

 •  مو سپیدان تنها

  مو سپیدان تنها

 •  مو سپیدان تنها

  مو سپیدان تنها

 •  مو سپیدان تنها

  مو سپیدان تنها

 •  مو سپیدان تنها

  مو سپیدان تنها

 •  مو سپیدان تنها

  مو سپیدان تنها

 •  مو سپیدان تنها

  مو سپیدان تنها

 •  مو سپیدان تنها

  مو سپیدان تنها

 •  مو سپیدان تنها

  مو سپیدان تنها

 •  مو سپیدان تنها

  مو سپیدان تنها

 •  مو سپیدان تنها

  مو سپیدان تنها

 •  مو سپیدان تنها

  مو سپیدان تنها

مو سپیدان تنها

IIPA /روزگاری کوچه و پس کوچه ها و خانه های مردم روستاهای خنک و خوش آب و هوای کیاسر پر از هیاهوی کودکان و بچه ها بود و حال بعد از بزرگ شدن و ازدواج و سرو سامان گرفتن به فکر زندگی بهتر هستند اما بیکاری و خشکسالی  و نبود امکانات اولیه زندگی در روستاها باعث شد این جوانان برای رسیدن به زندگی بهتر به شهرهای بزرگ مهاجرت کرده و حالا در روستا مو سپیدان این روزها  تنها مانده اند و روزگار سپری میکنند .یکی دیوار خانه اش را رنگ میزند تا خانه اش زنده بماند  ، یکی با خواهر تنهایش دوباره زندگی میکند و یکی از پشت پنجره در انتظار آمدن فرزند.

captcha