|
خبری / شناسه : 71309 / تاریخ انتشار : 1397/5/17 16:16
 •  جلسه استیضاح وزیر کار ، تعاون و امور اجتماعی

  جلسه استیضاح وزیر کار ، تعاون و امور اجتماعی

 •  جلسه استیضاح وزیر کار ، تعاون و امور اجتماعی

  جلسه استیضاح وزیر کار ، تعاون و امور اجتماعی

 •  جلسه استیضاح وزیر کار ، تعاون و امور اجتماعی

  جلسه استیضاح وزیر کار ، تعاون و امور اجتماعی

 •  جلسه استیضاح وزیر کار ، تعاون و امور اجتماعی

  جلسه استیضاح وزیر کار ، تعاون و امور اجتماعی

 •  جلسه استیضاح وزیر کار ، تعاون و امور اجتماعی

  جلسه استیضاح وزیر کار ، تعاون و امور اجتماعی

 •  جلسه استیضاح وزیر کار ، تعاون و امور اجتماعی

  جلسه استیضاح وزیر کار ، تعاون و امور اجتماعی

 •  جلسه استیضاح وزیر کار ، تعاون و امور اجتماعی

  جلسه استیضاح وزیر کار ، تعاون و امور اجتماعی

 •  جلسه استیضاح وزیر کار ، تعاون و امور اجتماعی

  جلسه استیضاح وزیر کار ، تعاون و امور اجتماعی

 •  جلسه استیضاح وزیر کار ، تعاون و امور اجتماعی

  جلسه استیضاح وزیر کار ، تعاون و امور اجتماعی

 •  جلسه استیضاح وزیر کار ، تعاون و امور اجتماعی

  جلسه استیضاح وزیر کار ، تعاون و امور اجتماعی

 •  جلسه استیضاح وزیر کار ، تعاون و امور اجتماعی

  جلسه استیضاح وزیر کار ، تعاون و امور اجتماعی

 •  جلسه استیضاح وزیر کار ، تعاون و امور اجتماعی

  جلسه استیضاح وزیر کار ، تعاون و امور اجتماعی

 •  جلسه استیضاح وزیر کار ، تعاون و امور اجتماعی

  جلسه استیضاح وزیر کار ، تعاون و امور اجتماعی

 •  جلسه استیضاح وزیر کار ، تعاون و امور اجتماعی

  جلسه استیضاح وزیر کار ، تعاون و امور اجتماعی

 •  جلسه استیضاح وزیر کار ، تعاون و امور اجتماعی

  جلسه استیضاح وزیر کار ، تعاون و امور اجتماعی

 •  جلسه استیضاح وزیر کار ، تعاون و امور اجتماعی

  جلسه استیضاح وزیر کار ، تعاون و امور اجتماعی

 •  جلسه استیضاح وزیر کار ، تعاون و امور اجتماعی

  جلسه استیضاح وزیر کار ، تعاون و امور اجتماعی

جلسه استیضاح وزیر کار ، تعاون و امور اجتماعی

IIPA / نمایندگان مجلس با ۱۲۹ رای موافق و ۱۱۱ رای مخالف به نماندن علی ربیعی رای دادند.

captcha