|
خبری / شناسه : 71310 / تاریخ انتشار : 1397/5/17 18:18
 •  بازدید رئیس دفتر رئیس جمهور از موسسه مطبوعاتی ایران

  بازدید رئیس دفتر رئیس جمهور از موسسه مطبوعاتی ایران

 •  بازدید رئیس دفتر رئیس جمهور از موسسه مطبوعاتی ایران

  بازدید رئیس دفتر رئیس جمهور از موسسه مطبوعاتی ایران

 •  بازدید رئیس دفتر رئیس جمهور از موسسه مطبوعاتی ایران

  بازدید رئیس دفتر رئیس جمهور از موسسه مطبوعاتی ایران

 •  بازدید رئیس دفتر رئیس جمهور از موسسه مطبوعاتی ایران

  بازدید رئیس دفتر رئیس جمهور از موسسه مطبوعاتی ایران

 •  بازدید رئیس دفتر رئیس جمهور از موسسه مطبوعاتی ایران

  بازدید رئیس دفتر رئیس جمهور از موسسه مطبوعاتی ایران

 •  بازدید رئیس دفتر رئیس جمهور از موسسه مطبوعاتی ایران

  بازدید رئیس دفتر رئیس جمهور از موسسه مطبوعاتی ایران

 •  بازدید رئیس دفتر رئیس جمهور از موسسه مطبوعاتی ایران

  بازدید رئیس دفتر رئیس جمهور از موسسه مطبوعاتی ایران

 •  بازدید رئیس دفتر رئیس جمهور از موسسه مطبوعاتی ایران

  بازدید رئیس دفتر رئیس جمهور از موسسه مطبوعاتی ایران

 •  بازدید رئیس دفتر رئیس جمهور از موسسه مطبوعاتی ایران

  بازدید رئیس دفتر رئیس جمهور از موسسه مطبوعاتی ایران

 •  بازدید رئیس دفتر رئیس جمهور از موسسه مطبوعاتی ایران

  بازدید رئیس دفتر رئیس جمهور از موسسه مطبوعاتی ایران

 •  بازدید رئیس دفتر رئیس جمهور از موسسه مطبوعاتی ایران

  بازدید رئیس دفتر رئیس جمهور از موسسه مطبوعاتی ایران

 •  بازدید رئیس دفتر رئیس جمهور از موسسه مطبوعاتی ایران

  بازدید رئیس دفتر رئیس جمهور از موسسه مطبوعاتی ایران

 •  بازدید رئیس دفتر رئیس جمهور از موسسه مطبوعاتی ایران

  بازدید رئیس دفتر رئیس جمهور از موسسه مطبوعاتی ایران

 •  بازدید رئیس دفتر رئیس جمهور از موسسه مطبوعاتی ایران

  بازدید رئیس دفتر رئیس جمهور از موسسه مطبوعاتی ایران

 •  بازدید رئیس دفتر رئیس جمهور از موسسه مطبوعاتی ایران

  بازدید رئیس دفتر رئیس جمهور از موسسه مطبوعاتی ایران

 •  بازدید رئیس دفتر رئیس جمهور از موسسه مطبوعاتی ایران

  بازدید رئیس دفتر رئیس جمهور از موسسه مطبوعاتی ایران

 •  بازدید رئیس دفتر رئیس جمهور از موسسه مطبوعاتی ایران

  بازدید رئیس دفتر رئیس جمهور از موسسه مطبوعاتی ایران

 •  بازدید رئیس دفتر رئیس جمهور از موسسه مطبوعاتی ایران

  بازدید رئیس دفتر رئیس جمهور از موسسه مطبوعاتی ایران

 •  بازدید رئیس دفتر رئیس جمهور از موسسه مطبوعاتی ایران

  بازدید رئیس دفتر رئیس جمهور از موسسه مطبوعاتی ایران

 •  بازدید رئیس دفتر رئیس جمهور از موسسه مطبوعاتی ایران

  بازدید رئیس دفتر رئیس جمهور از موسسه مطبوعاتی ایران

بازدید رئیس دفتر رئیس جمهور از موسسه مطبوعاتی ایران

IIPA /دکتر محمود واعظی در روز خبرنگار از بخش های مختلف موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران دیدار کرد.

captcha