|
خبری / شناسه : 71315 / تاریخ انتشار : 1397/5/24 19:15
 •  زندگی مردم حاشیه هورالعظیم در دود

  زندگی مردم حاشیه هورالعظیم در دود

 •  زندگی مردم حاشیه هورالعظیم در دود

  زندگی مردم حاشیه هورالعظیم در دود

 •  زندگی مردم حاشیه هورالعظیم در دود

  زندگی مردم حاشیه هورالعظیم در دود

 •  زندگی مردم حاشیه هورالعظیم در دود

  زندگی مردم حاشیه هورالعظیم در دود

 •  زندگی مردم حاشیه هورالعظیم در دود

  زندگی مردم حاشیه هورالعظیم در دود

 •  زندگی مردم حاشیه هورالعظیم در دود

  زندگی مردم حاشیه هورالعظیم در دود

 •  زندگی مردم حاشیه هورالعظیم در دود

  زندگی مردم حاشیه هورالعظیم در دود

 •  زندگی مردم حاشیه هورالعظیم در دود

  زندگی مردم حاشیه هورالعظیم در دود

 •  زندگی مردم حاشیه هورالعظیم در دود

  زندگی مردم حاشیه هورالعظیم در دود

زندگی مردم حاشیه هورالعظیم در دود

IIPA /مردم شهر های هویزه ،سوسنگرد که در حاشیه تالاب هورالعظیم خوزستان زندگی میکنند این روز ها با اتش گرفتن هور در خاک عراق زندگی سختی را تجربه میکنند. 

captcha