|
خبری / شناسه : 71319 / تاریخ انتشار : 1397/6/3 09:38
 •  تلمبه خانه نفت گوره

  تلمبه خانه نفت گوره

 •  تلمبه خانه نفت گوره

  تلمبه خانه نفت گوره

 •  تلمبه خانه نفت گوره

  تلمبه خانه نفت گوره

 •  تلمبه خانه نفت گوره

  تلمبه خانه نفت گوره

 •  تلمبه خانه نفت گوره

  تلمبه خانه نفت گوره

 •  تلمبه خانه نفت گوره

  تلمبه خانه نفت گوره

 •  تلمبه خانه نفت گوره

  تلمبه خانه نفت گوره

 •  تلمبه خانه نفت گوره

  تلمبه خانه نفت گوره

 •  تلمبه خانه نفت گوره

  تلمبه خانه نفت گوره

 •  تلمبه خانه نفت گوره

  تلمبه خانه نفت گوره

 •  تلمبه خانه نفت گوره

  تلمبه خانه نفت گوره

 •  تلمبه خانه نفت گوره

  تلمبه خانه نفت گوره

 •  تلمبه خانه نفت گوره

  تلمبه خانه نفت گوره

 •  تلمبه خانه نفت گوره

  تلمبه خانه نفت گوره

 •  تلمبه خانه نفت گوره

  تلمبه خانه نفت گوره

تلمبه خانه نفت گوره

IIPA / در تلمبه خانه نفت گوره ، همه نفتی که در خشکی استخراج می شود ، پس از پالایش به این منطقه می آید و از این تلمبه خانه برای صادرات به جزیره خارک پمپاژ می شود.

captcha