|
مستند / شناسه : 71427 / تاریخ انتشار : 1397/10/5 13:06
 •  سقفی که ساخته شد

  سقفی که ساخته شد

 •  سقفی که ساخته شد

  سقفی که ساخته شد

 •  سقفی که ساخته شد

  سقفی که ساخته شد

 •  سقفی که ساخته شد

  سقفی که ساخته شد

 •  سقفی که ساخته شد

  سقفی که ساخته شد

 •  سقفی که ساخته شد

  سقفی که ساخته شد

 •  سقفی که ساخته شد

  سقفی که ساخته شد

 •  سقفی که ساخته شد

  سقفی که ساخته شد

 •  سقفی که ساخته شد

  سقفی که ساخته شد

 •  سقفی که ساخته شد

  سقفی که ساخته شد

 •  سقفی که ساخته شد

  سقفی که ساخته شد

 •  سقفی که ساخته شد

  سقفی که ساخته شد

 •  سقفی که ساخته شد

  سقفی که ساخته شد

 •  سقفی که ساخته شد

  سقفی که ساخته شد

 •  سقفی که ساخته شد

  سقفی که ساخته شد

 •  سقفی که ساخته شد

  سقفی که ساخته شد

 •  سقفی که ساخته شد

  سقفی که ساخته شد

سقفی که ساخته شد

IIPA /بعضی از مردم محروم و روستانشین خرسان جنوبی این روزها با  فرسوده شدن خانه هایشان نیازمند سقفی نو هستند و در این چند سال گذشته داوطلبان و خیرین به کمک کمیته امداد امام خمینی (ره)  برآن شدند تا به وضعیت این محرومان رسیدگی کنند تا این مردم بتوانند در خانه های جدید  خود زندگی کنند ./آذین حقیقی 

captcha