|
ورزشی / شناسه : 71431 / تاریخ انتشار : 1397/10/10 15:50
 •  نمایش موی سیاه خرس زخمی

  نمایش موی سیاه خرس زخمی

 •  نمایش موی سیاه خرس زخمی

  نمایش موی سیاه خرس زخمی

 •  نمایش موی سیاه خرس زخمی

  نمایش موی سیاه خرس زخمی

 •  نمایش موی سیاه خرس زخمی

  نمایش موی سیاه خرس زخمی

 •  نمایش موی سیاه خرس زخمی

  نمایش موی سیاه خرس زخمی

 •  نمایش موی سیاه خرس زخمی

  نمایش موی سیاه خرس زخمی

 •  نمایش موی سیاه خرس زخمی

  نمایش موی سیاه خرس زخمی

 •  نمایش موی سیاه خرس زخمی

  نمایش موی سیاه خرس زخمی

 •  نمایش موی سیاه خرس زخمی

  نمایش موی سیاه خرس زخمی

 •  نمایش موی سیاه خرس زخمی

  نمایش موی سیاه خرس زخمی

 •  نمایش موی سیاه خرس زخمی

  نمایش موی سیاه خرس زخمی

 •  نمایش موی سیاه خرس زخمی

  نمایش موی سیاه خرس زخمی

 •  نمایش موی سیاه خرس زخمی

  نمایش موی سیاه خرس زخمی

 •  نمایش موی سیاه خرس زخمی

  نمایش موی سیاه خرس زخمی

 •  نمایش موی سیاه خرس زخمی

  نمایش موی سیاه خرس زخمی

 •  نمایش موی سیاه خرس زخمی

  نمایش موی سیاه خرس زخمی

 •  نمایش موی سیاه خرس زخمی

  نمایش موی سیاه خرس زخمی

 •  نمایش موی سیاه خرس زخمی

  نمایش موی سیاه خرس زخمی

نمایش موی سیاه خرس زخمی

IIPA /نمایش موی سیاه خرس زخمی به کارگردانی جابر رمضانی با بازی حامد رسولی،مریم نور محمدی،محمدعلی محمدی،فربد فرهنگ،اصغر پیران،مینا زمان،سجادحمیدیان ورشاد معینی در سالن اصلی تالارمولوی به روی صحنه رفت.

captcha