|
ورزشی / شناسه : 71437 / تاریخ انتشار : 1397/10/18 16:01
 •  سومین دوره اهدای نشان کارآفرینی امین الضرب

  سومین دوره اهدای نشان کارآفرینی امین الضرب

 •  سومین دوره اهدای نشان کارآفرینی امین الضرب

  سومین دوره اهدای نشان کارآفرینی امین الضرب

 •  سومین دوره اهدای نشان کارآفرینی امین الضرب

  سومین دوره اهدای نشان کارآفرینی امین الضرب

 •  سومین دوره اهدای نشان کارآفرینی امین الضرب

  سومین دوره اهدای نشان کارآفرینی امین الضرب

 •  سومین دوره اهدای نشان کارآفرینی امین الضرب

  سومین دوره اهدای نشان کارآفرینی امین الضرب

 •  سومین دوره اهدای نشان کارآفرینی امین الضرب

  سومین دوره اهدای نشان کارآفرینی امین الضرب

 •  سومین دوره اهدای نشان کارآفرینی امین الضرب

  سومین دوره اهدای نشان کارآفرینی امین الضرب

 •  سومین دوره اهدای نشان کارآفرینی امین الضرب

  سومین دوره اهدای نشان کارآفرینی امین الضرب

 •  سومین دوره اهدای نشان کارآفرینی امین الضرب

  سومین دوره اهدای نشان کارآفرینی امین الضرب

 •  سومین دوره اهدای نشان کارآفرینی امین الضرب

  سومین دوره اهدای نشان کارآفرینی امین الضرب

 •  سومین دوره اهدای نشان کارآفرینی امین الضرب

  سومین دوره اهدای نشان کارآفرینی امین الضرب

 •  سومین دوره اهدای نشان کارآفرینی امین الضرب

  سومین دوره اهدای نشان کارآفرینی امین الضرب

 •  سومین دوره اهدای نشان کارآفرینی امین الضرب

  سومین دوره اهدای نشان کارآفرینی امین الضرب

 •  سومین دوره اهدای نشان کارآفرینی امین الضرب

  سومین دوره اهدای نشان کارآفرینی امین الضرب

 •  سومین دوره اهدای نشان کارآفرینی امین الضرب

  سومین دوره اهدای نشان کارآفرینی امین الضرب

 •  سومین دوره اهدای نشان کارآفرینی امین الضرب

  سومین دوره اهدای نشان کارآفرینی امین الضرب

 •  سومین دوره اهدای نشان کارآفرینی امین الضرب

  سومین دوره اهدای نشان کارآفرینی امین الضرب

 •  سومین دوره اهدای نشان کارآفرینی امین الضرب

  سومین دوره اهدای نشان کارآفرینی امین الضرب

سومین دوره اهدای نشان کارآفرینی امین الضرب

IIPA /سومین دوره اهدای نشان کارآفرینی امین الضرب با حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور و جمعی از کارآفرینان روز سه شنبه ۱۸ دی ماه در تالار وحدت برگزار شد.

captcha