|
مستند / شناسه : 71462 / تاریخ انتشار : 1397/11/8 18:00
 •  زندگی مادرانی که به هشدار های پزشکان توجه نمی کنند.

  زندگی مادرانی که به هشدار های پزشکان توجه نمی کنند.

 •  زندگی مادرانی که به هشدار های پزشکان توجه نمی کنند.

  زندگی مادرانی که به هشدار های پزشکان توجه نمی کنند.

 •  زندگی مادرانی که به هشدار های پزشکان توجه نمی کنند.

  زندگی مادرانی که به هشدار های پزشکان توجه نمی کنند.

 •  زندگی مادرانی که به هشدار های پزشکان توجه نمی کنند.

  زندگی مادرانی که به هشدار های پزشکان توجه نمی کنند.

 •  زندگی مادرانی که به هشدار های پزشکان توجه نمی کنند.

  زندگی مادرانی که به هشدار های پزشکان توجه نمی کنند.

 •  زندگی مادرانی که به هشدار های پزشکان توجه نمی کنند.

  زندگی مادرانی که به هشدار های پزشکان توجه نمی کنند.

 •  زندگی مادرانی که به هشدار های پزشکان توجه نمی کنند.

  زندگی مادرانی که به هشدار های پزشکان توجه نمی کنند.

 •  زندگی مادرانی که به هشدار های پزشکان توجه نمی کنند.

  زندگی مادرانی که به هشدار های پزشکان توجه نمی کنند.

 •  زندگی مادرانی که به هشدار های پزشکان توجه نمی کنند.

  زندگی مادرانی که به هشدار های پزشکان توجه نمی کنند.

 •  زندگی مادرانی که به هشدار های پزشکان توجه نمی کنند.

  زندگی مادرانی که به هشدار های پزشکان توجه نمی کنند.

 •  زندگی مادرانی که به هشدار های پزشکان توجه نمی کنند.

  زندگی مادرانی که به هشدار های پزشکان توجه نمی کنند.

 •  زندگی مادرانی که به هشدار های پزشکان توجه نمی کنند.

  زندگی مادرانی که به هشدار های پزشکان توجه نمی کنند.

 •  زندگی مادرانی که به هشدار های پزشکان توجه نمی کنند.

  زندگی مادرانی که به هشدار های پزشکان توجه نمی کنند.

 •  زندگی مادرانی که به هشدار های پزشکان توجه نمی کنند.

  زندگی مادرانی که به هشدار های پزشکان توجه نمی کنند.

زندگی مادرانی که به هشدار های پزشکان توجه نمی کنند.

IIPA /در بخش های از خراسان جنوبی زنانی هستند که با توجه به هشدار های پزشکان هنوز  آزمایشات تخصصی پیش از بارداری را انجام نمیدهند و در این چند سال با توجه به حضور پزشک خانواده مادران کمتری بعد از به دنیا اوردن فرزند با مشکلات مواجه می شوند این مجموعه روایتی از مادرانی است که به دلیل نگاه خرافی حاکم بر زند گی شان وبی توجه ای به مسایل بهداشتی و تاکید بر بارداری سنتی فرزندان معلول و مرده به دنیا آورده اند.

 

 

captcha