|
مستند / شناسه : 71464 / تاریخ انتشار : 1397/11/12 17:47
 •  زندگی کریستالی‎

  زندگی کریستالی‎

 •  زندگی کریستالی‎

  زندگی کریستالی‎

 •  زندگی کریستالی‎

  زندگی کریستالی‎

 •  زندگی کریستالی‎

  زندگی کریستالی‎

 •  زندگی کریستالی‎

  زندگی کریستالی‎

 •  زندگی کریستالی‎

  زندگی کریستالی‎

 •  زندگی کریستالی‎

  زندگی کریستالی‎

 •  زندگی کریستالی‎

  زندگی کریستالی‎

 •  زندگی کریستالی‎

  زندگی کریستالی‎

 •  زندگی کریستالی‎

  زندگی کریستالی‎

 •  زندگی کریستالی‎

  زندگی کریستالی‎

 •  زندگی کریستالی‎

  زندگی کریستالی‎

 •  زندگی کریستالی‎

  زندگی کریستالی‎

 •  زندگی کریستالی‎

  زندگی کریستالی‎

 •  زندگی کریستالی‎

  زندگی کریستالی‎

 •  زندگی کریستالی‎

  زندگی کریستالی‎

 •  زندگی کریستالی‎

  زندگی کریستالی‎

زندگی کریستالی‎

IIPA /زندگی دختر یازده ساله ای در خراسان جنوبی  که  اعتیاد به کریستال و کراک دارد و در کنار خانوادش زندگی میکند و از زتحصیل باز مانده است.

captcha