|
خبری / شناسه : 71478 / تاریخ انتشار : 1397/12/5 14:07
 •  گسترش دامداری ها در خوزستان

  گسترش دامداری ها در خوزستان

 •  گسترش دامداری ها در خوزستان

  گسترش دامداری ها در خوزستان

 •  گسترش دامداری ها در خوزستان

  گسترش دامداری ها در خوزستان

 •  گسترش دامداری ها در خوزستان

  گسترش دامداری ها در خوزستان

 •  گسترش دامداری ها در خوزستان

  گسترش دامداری ها در خوزستان

 •  گسترش دامداری ها در خوزستان

  گسترش دامداری ها در خوزستان

 •  گسترش دامداری ها در خوزستان

  گسترش دامداری ها در خوزستان

 •  گسترش دامداری ها در خوزستان

  گسترش دامداری ها در خوزستان

 •  گسترش دامداری ها در خوزستان

  گسترش دامداری ها در خوزستان

 •  گسترش دامداری ها در خوزستان

  گسترش دامداری ها در خوزستان

 •  گسترش دامداری ها در خوزستان

  گسترش دامداری ها در خوزستان

 •  گسترش دامداری ها در خوزستان

  گسترش دامداری ها در خوزستان

 •  گسترش دامداری ها در خوزستان

  گسترش دامداری ها در خوزستان

 •  گسترش دامداری ها در خوزستان

  گسترش دامداری ها در خوزستان

 •  گسترش دامداری ها در خوزستان

  گسترش دامداری ها در خوزستان

 •  گسترش دامداری ها در خوزستان

  گسترش دامداری ها در خوزستان

 •  گسترش دامداری ها در خوزستان

  گسترش دامداری ها در خوزستان

 •  گسترش دامداری ها در خوزستان

  گسترش دامداری ها در خوزستان

 •  گسترش دامداری ها در خوزستان

  گسترش دامداری ها در خوزستان

گسترش دامداری ها در خوزستان

IIPA /کمیته امداد امام خمینی استان خوزستان با اعطا  وام به بخش عشایر اندیکا توانست دامداری این منطقه را گسترش دهد و از مهاجرت روستایین به شهر جلوگیری کند.

captcha