|
ورزشی / شناسه : 71483 / تاریخ انتشار : 1397/12/14 17:14
 •  نمایش ملاقات

  نمایش ملاقات

 •  نمایش ملاقات

  نمایش ملاقات

 •  نمایش ملاقات

  نمایش ملاقات

 •  نمایش ملاقات

  نمایش ملاقات

 •  نمایش ملاقات

  نمایش ملاقات

 •  نمایش ملاقات

  نمایش ملاقات

 •  نمایش ملاقات

  نمایش ملاقات

 •  نمایش ملاقات

  نمایش ملاقات

 •  نمایش ملاقات

  نمایش ملاقات

 •  نمایش ملاقات

  نمایش ملاقات

 •  نمایش ملاقات

  نمایش ملاقات

 •  نمایش ملاقات

  نمایش ملاقات

 •  نمایش ملاقات

  نمایش ملاقات

 •  نمایش ملاقات

  نمایش ملاقات

نمایش ملاقات

IIPA /نمایش ملاقات به کارگردانی پارساپیروزفربا بازی رضا بهبودی،پانته آ پناهی ها ،سیاوش چراغی پور و پارسا پیروزفر در سالن اصلی تئاتر شهر به روی صحنه رفت.

captcha