|
مستند / شناسه : 71486 / تاریخ انتشار : 1397/12/15 10:26
 •  خدمت رسانی به عشایر روستای ده دیک شهرستان اندیکا

  خدمت رسانی به عشایر روستای ده دیک شهرستان اندیکا

 •  خدمت رسانی به عشایر روستای ده دیک شهرتان اندیکا

  خدمت رسانی به عشایر روستای ده دیک شهرتان اندیکا

 •  خدمت رسانی به عشایر روستای ده دیک شهرتان اندیکا

  خدمت رسانی به عشایر روستای ده دیک شهرتان اندیکا

 •  خدمت رسانی به عشایر روستای ده دیک شهرتان اندیکا

  خدمت رسانی به عشایر روستای ده دیک شهرتان اندیکا

 •  خدمت رسانی به عشایر روستای ده دیک شهرتان اندیکا

  خدمت رسانی به عشایر روستای ده دیک شهرتان اندیکا

 •  خدمت رسانی به عشایر روستای ده دیک شهرتان اندیکا

  خدمت رسانی به عشایر روستای ده دیک شهرتان اندیکا

 •  خدمت رسانی به عشایر روستای ده دیک شهرتان اندیکا

  خدمت رسانی به عشایر روستای ده دیک شهرتان اندیکا

 •  خدمت رسانی به عشایر روستای ده دیک شهرتان اندیکا

  خدمت رسانی به عشایر روستای ده دیک شهرتان اندیکا

 •  خدمت رسانی به عشایر روستای ده دیک شهرتان اندیکا

  خدمت رسانی به عشایر روستای ده دیک شهرتان اندیکا

 •  خدمت رسانی به عشایر روستای ده دیک شهرتان اندیکا

  خدمت رسانی به عشایر روستای ده دیک شهرتان اندیکا

 •  خدمت رسانی به عشایر روستای ده دیک شهرتان اندیکا

  خدمت رسانی به عشایر روستای ده دیک شهرتان اندیکا

 •  خدمت رسانی به عشایر روستای ده دیک شهرتان اندیکا

  خدمت رسانی به عشایر روستای ده دیک شهرتان اندیکا

 •  خدمت رسانی به عشایر روستای ده دیک شهرتان اندیکا

  خدمت رسانی به عشایر روستای ده دیک شهرتان اندیکا

 •  خدمت رسانی به عشایر روستای ده دیک شهرتان اندیکا

  خدمت رسانی به عشایر روستای ده دیک شهرتان اندیکا

 •  خدمت رسانی به عشایر روستای ده دیک شهرتان اندیکا

  خدمت رسانی به عشایر روستای ده دیک شهرتان اندیکا

 •  خدمت رسانی به عشایر روستای ده دیک شهرتان اندیکا

  خدمت رسانی به عشایر روستای ده دیک شهرتان اندیکا

 •  خدمت رسانی به عشایر روستای ده دیک شهرتان اندیکا

  خدمت رسانی به عشایر روستای ده دیک شهرتان اندیکا

 •  خدمت رسانی به عشایر روستای ده دیک شهرتان اندیکا

  خدمت رسانی به عشایر روستای ده دیک شهرتان اندیکا

 •  خدمت رسانی به عشایر روستای ده دیک شهرتان اندیکا

  خدمت رسانی به عشایر روستای ده دیک شهرتان اندیکا

 •  خدمت رسانی به عشایر روستای ده دیک شهرتان اندیکا

  خدمت رسانی به عشایر روستای ده دیک شهرتان اندیکا

 •  خدمت رسانی به عشایر روستای ده دیک شهرتان اندیکا

  خدمت رسانی به عشایر روستای ده دیک شهرتان اندیکا

 •  خدمت رسانی به عشایر روستای ده دیک شهرتان اندیکا

  خدمت رسانی به عشایر روستای ده دیک شهرتان اندیکا

خدمت رسانی به عشایر روستای ده دیک شهرستان اندیکا

IIPA / کمیته امداد امام خمینی در قالب فقر زدایی و اقدامات حمایتی ، اقدام به توزیع کالاهای ضروری در میان اهالی روستای ده دیک شهرستان اندیکا می کند. روستای ده دیک فاقد پل بر روی رودخانه مجاور می باشند و برای رسیدن به شهر و انجام کارهای روزمره مجبور به عبور از میان رودخانه می باشند،که خطرات بسیاری برای آنها به همراه دارد.

captcha