|
مستند / شناسه : 71494 / تاریخ انتشار : 1397/12/26 13:41
 •  غریبه ها

  غریبه ها

 •  غریبه ها

  غریبه ها

 •  غریبه ها

  غریبه ها

 •  غریبه ها

  غریبه ها

 •  غریبه ها

  غریبه ها

 •  غریبه ها

  غریبه ها

 •  غریبه ها

  غریبه ها

 •  غریبه ها

  غریبه ها

 •  غریبه ها

  غریبه ها

 •  غریبه ها

  غریبه ها

 •  غریبه ها

  غریبه ها

 •  غریبه ها

  غریبه ها

 •  غریبه ها

  غریبه ها

غریبه ها

IIPA /فیلم های زیادی در مورد موجودات فضایی ها دیده ایم، غریبه هایی هستند که چه باور کنیم چه نکنیم یه فرضیه است که اثبات نشده است .نفت اصلی ترین منبع درآمد کشور ایران است و به نوعی سرمایه ملی محسوب میشود .گاهی همین نفت موجب آلودگی زیست محیطی در جهان میشود  و طی قرن ها موجب مناقشات سیاسی حتی جنگ را در بر سر نفت رادر پی داشت است آب  همیشه به عنوان  مایه حیات محسوب میشود و نمیتواند یک عنصر غریبه ای به نام نفت را درخود هضم کند .اگر چه نفت و آب هر دو به عنوان سرمایه یک کشور محسوی میشوند اما آنها نمیتوانند در هم ترکیب شوند.این عکس ها مربوط به ورود نفت خام به رودخانه نمره 2 شهر مسجد سلیمان است .

captcha